Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1196/19 2019-06-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI DEVINTINIŲ PROCESIJĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI DEVINTINIŲ PROCESIJĄ

 

2019 m. birželio 13 d.   Nr. A30-1196/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedrai bazilikai 2019 m. birželio 23 d. 10 val. pradėti paruošiamuosius darbus ir pastatyti altorių šalia Šv. Paraskevijos Piatnickajos cerkvės tvoros (Didžioji g. 2) ir Šv. Kazimiero bažnyčios įėjimo (Didžioji g. 34), o 13.30–15.00 val. organizuoti Devintinių procesiją: dalyviams rinktis Katedros aikštėje ir eiti per Katedros aikštę, Pilies ir Didžiąja gatvėmis (sustojant maldai skvere prie Šv. Paraskevijos Piatnickajos cerkvės ir prie Šv. Kazimiero bažnyčios), toliau eiti Aušros Vartų gatve iki Aušros vartų.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką procesijos metu, o jai pasibaigus sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl procesijos metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti procesijos dalyvių saugumą;

2.4. užtikrinti tvarkingą procesijos dalyvių kolonos judėjimą, paskirti už saugų eismą atsakingus savanorius ir koordinatorių;

2.5. užtikrinti, kad procesijos metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar aikštės dangos, vejos, o žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.6. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti palydą ir saugų eismą procesijos metu;

3.2. Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriui kontroliuoti, kad prekybininkai skvere prie Šv. Paraskevijos Piatnickajos cerkvės netrukdytų procesijai (neužimtų didesnio, nei jiems priskirta, prekybos ploto);

3.3. Miesto ūkio ir transporto departamentui 2019 m. birželio 23 d. 13–15 val. val. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ nestatyti stulpelių Pilies gatvės pradžioje.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus renginio metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią