Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1200/19 2019-06-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI 1941 M. BIRŽELIO SUKILIMO MINĖJIMĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI 1941 M. BIRŽELIO SUKILIMO MINĖJIMĄ

 

2019 m. birželio 13 d.   Nr. A30-1200/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai 2019 m. birželio 23 d. organizuoti 1941 m. birželio sukilimo minėjimą: nuo 10 val. dalyviams rinktis Nepriklausomybės aikštėje, o 11–12 val. lydint policijai dalyviams važiuoti motociklais nuo Nepriklausomybės aikštės Gedimino prospektu iki Genocido aukų muziejaus Aukų g. 2A, sustoti ir prie Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams paminklo padėti gėlių, toliau važiuoti Gedimino prospektu, Vilniaus, Žygimantų, T. Vrublevskio gatvėmis, sustoti ir prie Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai skirtos atminimo lentos padėti gėlių, toliau važiuoti Šventaragio gatve ir Gedimino prospektu į Nepriklausomybės aikštę, kur iki 15 val. vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir minėjimas (minėjimo metu renginio transportą statyti A. Goštauto gatvėje šalia Nepriklausomybės aikštės sustoti ir stovėti draudžiamoje zonoje).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką minėjimo metu, o jam pasibaigus sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl minėjimo metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. nevažiuoti automobiliais ir motociklais į Nepriklausomybės aikštę, išskyrus renginio transportą;

2.4. užtikrinti, kad minėjimo metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju nuostolius atlyginti;

2.5. užtikrinti tvarkingą minėjimo dalyvių (motociklininkų) kolonos suformavimą bei važiavimą gatvėmis, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.6. užtikrinti, kad minėjimo metu nebūtų kurstoma nesantaika, tautinė, rasinė ar kitokio pobūdžio diskriminacija, nebūtų keliama grėsmė valstybės ar visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ar gyvybei bei atliekami kiti teisės aktams ir viešajai tvarkai prieštaraujantys veiksmai;

2.7. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.
3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti palydą ir saugų eismą minėjimo metu;

3.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui birželio 23 d. 11–12 val. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuleisti stulpelius Gedimino prospekte ties Vilniaus ir Šventaragio gatvėmis.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus renginio metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

                                                                                                       

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią