Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1205/19 2019-06-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI BALTIJOS KELIO 30-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIMUS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI BALTIJOS KELIO 30-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIMUS

 

2019 m. birželio 13 d.   Nr. A30-1205/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ organizuoti Baltijos kelio 30-ųjų metinių minėjimus:

1.1. 2019 m. rugpjūčio 18 d. 20 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o rugpjūčio 19–23 d. 17–23 val. organizuoti radijo ir televizijos transliacijas ir nemokamus kino seansus Katedros aikštėje (baigiamuosius darbus atlikti iki rugpjūčio 24 d. 9 val.);

1.2. 2019 m. rugpjūčio 21 d. 7 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o rugpjūčio 22–25 d. įrengti interaktyvų paminklą ir organizuoti renginius Katedros aikštėje (baigiamuosius darbus atlikti iki rugpjūčio 26 d. 9 val.).

2019 m. liepos 18 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo Nr. A30-1483/19 redakcija

 

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką minėjimų metu, o jiems pasibaigus per dvi valandas sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl minėjimų metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad minėjimų metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.4. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių ir į aikštę, išskyrus renginio transportą;

2.5. užtikrinti minėjimų dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.6. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.7. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.8. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką minėjimų metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS - ĮSAKYMAS - A30-1483/19 - 2019-07-18
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-06-13 ĮSAKYMO NR. A30-1205/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI BALTIJOS KELIO 30-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIMUS“ PAKEITIMO
Į pradžią