Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1197/19 2019-06-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI VILNIAUS 100 KM BĖGIMĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI VILNIAUS 100 KM BĖGIMĄ

 

2019 m. birželio 13 d.   Nr. A30-1197/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.2 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Sveikas miestas“, asociacijai „Mano klubas“ ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijai kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriumi 2019 m. liepos 20 d. 12 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o liepos 21 d. 6–17 val. organizuoti Vilniaus 100 km bėgimą Vingio parke (baigiamuosius darbus atlikti iki liepos 21 d. 21 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijų bėgimo metu ir jam pasibaigus (iki liepos 21 d. 21 val.) sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti varžybų metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo bėgimo metu ir viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.5. užtikrinti bėgimo dalyvių ir žiūrovų saugumą;

2.6. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos specialistų budėjimą bėgimo metu;

2.7. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti ir teikti paslaugas bėgimo metu;

2.8. bėgimo vietą ir laiką Vingio parke papildomai suderinti su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;

2.9. užtikrinti, kad paruošiamųjų (baigiamųjų) darbų ir bėgimo metu nebūtų trikdomas lauko kavinių ir šalia šventės vietos esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbas;

2.10. užtikrinti, kad bėgimo metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju nuostolius atlyginti;

2.11. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių, vejos ir Vingio parko estrados, išskyrus renginio transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.12. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.13. bėgimo metu eismo draudimo vietose užtikrinti galimybę įvažiuoti ir išvažiuoti aptarnaujančiam transportui ir specialiosioms tarnyboms;

2.14. numatyti ir iki liepos 1 d. su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.15. paskirti atsakingą koordinatorių už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.16. pagal parengtą ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.17. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.18. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.19. užtikrinti, kad bėgimo metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o gavus nusiskundimų dėl triukšmo ar viešosios rimties trikdymo iš karto triukšmą nutraukti;

2.20. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. N u s t a t a u,  kad 2019 m. liepos 20 d. 6–17 val. draudžiamas transporto eismas Vingio parke nuo įvažiuojamojo kelio iš Geležinio Vilko gatvės pusės iki kavinės „Lakštingala“.

4. P a v e d u:

4.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą bėgimo metu;

4.2. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu;

4.3. Miesto ūkio ir transporto departamentui kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ pagal bėgimo organizatorių pateiktą schemą organizatoriams pateikti 800 metrų laikinųjų tvorelių bėgimo saugumui užtikrinti ir organizuoti jų išvežimą pasibaigus bėgimui.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus renginio metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią