Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1198/19 2019-06-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS OKUPACIJOS 79-ŲJŲ METINIŲ IR GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMO RENGINIUS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS OKUPACIJOS 79-ŲJŲ METINIŲ IR GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMO RENGINIUS

 

2019 m. birželio 13 d.   Nr. A30-1198/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Protokolo skyriui kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriumi organizuoti Lietuvos okupacijos 79-ųjų metinių ir Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginius:

1.1. 2019 m. birželio 14 d. 9 val. gėlių padėjimo ceremoniją Antakalnio kapinėse prie paminklo žuvusiems už Tėvynę Lietuvos kariuomenės karių kapų memoriale;

1.2. 2019 m. birželio 13 d. 15–16 val. rengti repeticiją, o birželio 14 d. 12.00–12.15 val. valstybės vėliavos pakėlimo ceremoniją Gedulo ir vilties dienai paminėti Nepriklausomybės aikštėje;

1.3. 2019 m. birželio 14 d. 12.15 val. Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos ir Lietuvos kariuomenės orkestro eitynes nuo Nepriklausomybės aikštės Gedimino prospektu iki Aukų gatvės;

1.4. 2019 m. birželio 13 d. 16–17 val. rengti repeticiją, o birželio 14 d. 12.30 val. okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremoniją prie paminklo Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų gatvėje;

1.5. nuo 2019 m. birželio 14 d. 13 val. iki birželio 15 d. 11 val. prie paminklo Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams (Aukų gatvėje) istorinės atminties akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu bus garsiai perskaitomos visų Lietuvos okupacijos aukų ir tremtinių pavardės jų atminimui pagerbti;

1.6. 2019 m. birželio 13 d. 6 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o birželio 14 d. 14 val. rengti atminimo valandą prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti švarą ir tvarką repeticijų ir renginių metu, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti repeticijų ir renginių metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad repeticijų ir renginių metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalai atveju nuostolius atlyginti;

2.4. repeticijas organizuoti netrikdant transporto ir pėsčiųjų eismo, laikantis Kelių eismo taisyklių reikalavimų.

3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką renginių metu, riboti transporto eismą ir užtikrinti palydą eitynių metu, prireikus riboti transporto eismą Gedimino prospekte, Nepriklausomybės aikštėje, Aukų gatvėje, Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje ir prie Antakalnio kapinių vyksiančių ceremonijų metu;

3.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

3.2.1. organizuoti teritorijų prieš renginius ir jiems pasibaigus sutvarkymą;

3.2.2. pagal nustatyta tvarka suderintą schemą įrengti laikinuosius kelio ženklus ir rezervuoti stovėjimo vietas renginio dalyviams automobilių stovėjimo aikštelėje prie Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus renginių metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią