Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1203/19 2019-06-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI MOKSLO METŲ PRADŽIOS EITYNES

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI MOKSLO METŲ PRADŽIOS EITYNES

 

2019 m. birželio 13 d.   Nr. A30-1203/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Vilniaus universitetui 2019 m. rugsėjo 2 d. 15.00–15.40 val. organizuoti mokslo metų pradžios eitynes, dalyviams renkantis Gedimino prospekte ties Nepriklausomybės aikšte ir einant Gedimino prospektu, Šventaragio, Pilies ir Šv. Jono gatvėmis iki Vilniaus universiteto kiemo.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką eitynių metu, o joms pasibaigus sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl eitynių metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad eitynių metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju nuostolius atlyginti;

2.4. užtikrinti eitynių dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus savanorius;

2.5. užtikrinti tvarkingą dalyvių kolonos judėjimą, paskirti už saugų eismą atsakingus savanorius ir koordinatorių, vilkėsiančius šviesą atspindinčiomis liemenėmis.

3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti palydą ir saugų eismą eitynių metu;

3.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui rugsėjo 2 d. 14.30–16.00 val. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuleisti stulpelius Gedimino prospekte ties Vilniaus ir Šventaragio gatvėmis ir nestatyti stulpelių Pilies gatvės pradžioje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią