Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1195/19 2019-06-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTUS KAUNO GATVĖJE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTUS KAUNO GATVĖJE

 

2019 m. birželio 13 d.   Nr. A30-1195/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Marijai Kalvelytei nuo 2019 m. birželio 14 d. iki liepos 31 d. (kiekvieną dieną) 18–22 val. organizuoti koncertus prie pastato Kauno g. 5.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką koncertų metu, o kiekvienam pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl koncertų metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti galimybę koncertų dalyviams naudotis šalia koncerto vietos esančiais tualetais, suderinus su juos administruojančia įmone;

2.4. užtikrinti, kad koncertų metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o gavus nusiskundimų iš karto triukšmą nutraukti;

2.5. užtikrinti, kad koncertų metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju nuostolius atlyginti;

2.6. užtikrinti koncerto dalyvių ir kitų asmenų saugumą, paskirti už tai atsakingus savanorius ir užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.7. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką koncertų metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią