Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1239/19 2019-06-18
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ

 

2019 m. birželio 18 d.   Nr. A30-1239/19

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  biudžetinei įstaigai Kirtimų kultūros centrui 2019 m. birželio 27 d.
20–23 val. organizuoti koncertą Kirtimų kultūros centro kieme (Dariaus ir Girėno g. 56).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką koncerto metu, o jam pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl koncerto metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti koncerto dalyvių saugumą;

2.4. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo koncerto metu ir viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.5. užtikrinti, kad koncerto metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju atlyginti nuostolius;

2.6. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.7. užtikrinti, kad koncerto metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o gavus nusiskundimų dėl triukšmo ar viešosios rimties trikdymo iš karto renginį nutraukti;

2.8. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką koncerto metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.        

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią