Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1269/19 2019-06-20
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI ŠVENTINĮ KONCERTĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI ŠVENTINĮ KONCERTĄ

 

2019 m. birželio 20 d.   Nr. A30-1269/19

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.4 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai organizuoti šventinį koncertą Simono Daukanto aikštėje:

1.1. 2019 m. birželio 26 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus Simono Daukanto aikštėje;

1.2. 2019 m. birželio 27 d. 20 val. pradėti paruošiamuosius darbus Liejyklos gatvės dalyje nuo Universiteto iki L. Stuokos-Gucevičiaus gatvės;

1.3. 2019 m. birželio 28 d. 11.30–24.00 val. organizuoti  prekybą maistu ir gaiviaisiais gėrimais Liejyklos gatvės dalyje nuo Universiteto iki L. Stuokos-Gucevičiaus gatvės ir Simono Daukanto aikštėje, o 19–21 val. organizuoti koncertą minėtoje aikštėje (baigiamuosius darbus atlikti iki birželio 29 d. 8 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką renginio metu ir atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl renginio metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.4. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju atlyginti nuostolius;

2.5. nevažiuoti automobiliais į Simono Daukanto aikštę, ant šaligatvių ir vejos, išskyrus renginio transportą;

2.6. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu;

2.7. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.8. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. nuo 2019 m. birželio 27 d. 20 val. iki birželio 29 d. 6 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Liejyklos gatvės dalyje nuo Universiteto iki L. Stuokos-Gucevičiaus gatvės, birželio 28 d. 18–22 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Universiteto gatvėje (išskyrus renginio transportą);

3.2. Savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ patvirtintuose Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nurodyta tvarka Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje zonoje 2019 m. birželio 27–28 d. galioja ir kitose stovėjimo zonose.

4. P a v e d u:

4.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą renginio metu;

4.2. Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriui 2019 m. birželio 27 d. nuo 6 val. padėti Miesto ūkio ir transporto departamentui užtikrinti laikinųjų kelio ženklų, draudžiančių sustoti ir stovėti, laikymąsi Liejyklos gatvėje. Imtis aktyvių veiksmų, susisiekti su automobilių valdytojais, kad iki birželio 27 d. 20 val. automobiliai iš renginio teritorijos būtų pašalinti;

4.3. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

4.3.1. nustatyta tvarka suderinti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus, nuo 2019 m. birželio 27 d. 6 val. draudžiančius sustoti ir stovėti Liejyklos gatvės dalyje nuo Universiteto iki L. Stuokos-Gucevičiaus gatvės ir draudžiančius transporto priemonių eismą 3 punkte nurodytu metu;

4.3.2. prireikus kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ pagal organizatorių poreikį pateikti reikiamą kiekį laikinųjų tvorelių koncerto saugumui užtikrinti ir organizuoti jų išvežimą pasibaigus koncertui;

4.3.3. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ informuoti Liejyklos, Skapo, L. Stuokos-Gucevičiaus gatvių gyventojus ir įmones, kuriems išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje zonoje, apie eismo pakeitimus ir draudimą statyti automobilius Liejyklos gatvės dalyje nuo Universiteto iki L. Stuokos-Gucevičiaus gatvės;

4.3.4. prieš renginį paruošti ir sutvarkyti jo vietą, prireikus pastatyti šiukšlių konteinerius, organizuoti teritorijos tvarkymo renginio metu ir jam pasibaigus darbus;

4.3.5. 2019 m. birželio 29 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.4. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus koncerto metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.         

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią