Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1279/19 2019-06-21
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENOS ŠVENTĘ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENOS ŠVENTĘ

 

2019 m. birželio 21 d.   Nr. A30-1279/19

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.4 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  biudžetinei įstaigai Vilniaus kultūros centrui 2019 m. liepos 5 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o liepos 6 d. 11.00–21.30 val. organizuoti Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos šventę Lukiškių aikštėje, maisto furgonus ir kitą techninį transportą statant aikštėje (baigiamuosius darbus atlikti iki liepos 7 d. 20 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.3. palaikyti švarą ir tvarką šventės metu ir atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl šventės metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.4. užtikrinti šventės dalyvių ir žiūrovų saugumą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.5. užtikrinti, kad šventės metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju nuostolius atlyginti;

2.6. nevažiuoti automobiliais į Lukiškių aikštę, ant šaligatvių ir vejos, išskyrus renginio transportą;

2.7. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti ir teikti paslaugas šventės metu;

2.8. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką šventės metu;

3.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

3.2.1. prieš šventę paruošti ir sutvarkyti jos vietą, pastatyti šiukšlių konteinerius, organizuoti teritorijos tvarkymo šventės metu ir jai pasibaigus darbus;

3.2.2. kartu su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ užtikrinti prisijungimą prie elektros energijos tinklų Lukiškių aikštėje ir padengti su tuo susijusias išlaidas;

3.2.3. prireikus kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ pagal organizatorių poreikį pateikti reikiamą skaičių laikinųjų tvorelių renginio saugumui užtikrinti ir organizuoti jų išvežimą pasibaigus renginiui;

3.3. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu;

3.4. Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui užtikrinti greitosios medicinos pagalbos budėjimą 2019 m. liepos 6 d. 11.00–21.30 val. šalia Lukiškių aikštės.

2019 m. liepos 5 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo Nr. A30-1374/19 redakcija

 

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie šventę per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS - ĮSAKYMAS - A30-1374/19 - 2019-07-05
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-21 ĮSAKYMO NR. A30-1279/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENOS ŠVENTĘ“ PAPILDYMO
Į pradžią