Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1325/19 2019-06-28
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LABDARINGĄ KONCERTĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LABDARINGĄ KONCERTĄ

 

2019 m. birželio 28 d.   Nr. A30-1325/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Rimanto Kaukėno paramos grupei 2019 m. liepos 6 d. nuo 14 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o 20–22 val. organizuoti labdaringą koncertą Vilniaus gatvės dalyje nuo Islandijos gatvės iki Gedimino prospekto (baigiamuosius darbus atlikti iki liepos 6 d. 24 val.)

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką koncerto metu ir atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl koncerto metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad koncerto metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.4. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir kitų asmenų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.5. užtikrinti koncertų dalyvių ir kitų asmenų saugumą, paskirti už tai atsakingus koordinatorius;

2.6. užtikrinti, kad koncertų metu nebūtų trikdoma viešoji tvarka, rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas, o gavus nusiskundimų dėl triukšmo ar viešosios rimties trikdymo iš karto nutraukti renginius;

2.7. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.8. užtikrinti, kad paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų ir koncerto metu nebūtų trikdomas lauko kavinių bei šalia koncerto vietos esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbas;

2.9. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams, skirtiems Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, o 21–21.15 val. sustabdyti koncertą.

3. N u s t a t a u, kad 2019 m. liepos 6 d. 14–24 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Vilniaus gatvės dalyje nuo Islandijos gatvės iki Gedimino prospekto.

4. P a v e d u:

4.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką koncerto metu;

4.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

4.2.1. nustatyta tvarka suderinti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus, ribojančius eismą liepos 6 d. 14–24 val. vykstančio koncerto metu;

4.2.2. 2019 m. liepos 6 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus koncerto metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią