Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2063/19 2019-10-15
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO FILMUOTI REKLAMINĮ KLIPĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO FILMUOTI REKLAMINĮ KLIPĄ

 

2019 m. spalio 15 d.   Nr. A30- 2063/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Discovery Film Locations“ filmuoti reklaminį klipą (prireikus ir suderinus nustatyta tvarka aptverti ir naudoti automobiliams stovėti skirtas vietas, pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. 2019 m. spalio 17 d. 18–23 val. filmuoti Katedros aikštėje, už Gedimino paminklo pastatyti kalėdinį traukinuką, ant apšvietimo stulpų ir tvoros pakabinti lemputes, o techninį filmavimo transportą statyti Šventaragio gatvėje;

1.2. nuo 2019 m. spalio 17 d. 22.30 val. iki spalio 18 d. 6 val. filmuoti Gedimino prospekto dalyje nuo Vilniaus iki Šventaragio gatvės važiuojantį kalėdinį traukinuką, ant medžių pakabinti lemputes, o techninį transportą statyti Odminių gatvėje sustoti ir stovėti draudžiamojoje zonoje;

1.3. 2019 m. spalio 18 d. 19–23 val. filmuoti Santariškių gatvės pirmoje eismo juostoje šalia Santariškių autobusų žiedo pastatytą kalėdinį traukinuką, naudoti dirbtinį sniegą, o techninį transportą statyti Santariškių ir Skersinės gatvių pirmoje eismo juostoje, 12–23 val. šalia Skersinės gatvės pastatyti dekoracijas ir šalia Santariškių autobusų žiedo pastatyti laikinąjį kelio ženklą;

1.4. 2019 m. spalio 19 d. 00.00–03.30 val. filmuoti Neries krantinėje šalia Žvejų gatvės, pastatyti kalėdinį traukinuką ant pėsčiųjų nusileidimo į krantinę tako, o keltuvą ir generatorių statyti ant važiuojamosios kelio dalies šalia pastato Žygimantų g. 10;

1.5. 2019 m. spalio 19 d. 4–6 val. filmuoti važiuojantį kalėdinį traukinuką Karaliaus Mindaugo tiltu, trumpam (iki 2 min.) traukinuko apsisukimo metu stabdant transporto eismą Žygimantų, Arsenalo ir T. Vrublevskio gatvėse, Žvejų, Rinktinės ir Olimpiečių gatvių sankryžoje, o ant Karaliaus Mindaugo tilto turėklų pakabinti lemputes.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorių:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros, taip pat Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad visų filmavimų metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.3. sudaryti sutartį, kad pasibaigus filmavimams iki kitos dienos 12 val. būtų sutvarkyta teritorija, surinktos ir išvežtos šiukšlės, taip pat atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti filmavimo metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.4. sudaryti sutartį su saugos tarnyba dėl saugumo ir eismo tvarkos pakeitimų užtikrinimo filmavimų metu;

2.5. užtikrinti, kad filmavimų metu nebūtų sugadintas grindinys ir veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.6. filmavimus organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

2.7. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.8. lempučių kabinimą ant gatvės apšvietimo stulpų ar apšvietimo išjungimą papildomai suderinti ir sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“;

2.9. lempučių kabinimą ant Karaliaus Mindaugo tilto papildomai suderinti su uždarąja akcine bendrove „Tiltuva“;

2.10. užtikrinti, kad konstrukcijas montuotų atestuoti darbuotojai, o pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės aplinkinių saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.11. numatyti ir su Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.12. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.13. pagal parengtą ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.14. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.15. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.16. sumokėti 1 760 (vieno tūkstančio septynių šimtų šešiasdešimties) Eur vietinę rinkliavą už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą;

2.17. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę filmavimų vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.18. filmavimus organizuoti netrukdant viešojo transporto eismo, o filmavimo darbus šalia Santariškių autobusų žiedo papildomai suderinti su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus viešasis transportas“;

2.19. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką filmavimų metu;

3.2. Eismo organizavimo skyriui kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2019 m. spalio 17 d. 22.30 val. iki spalio 18 d. 6.00 val. nuleisti stulpelius Gedimino prospekte ties Šventaragio gatve4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus filmavimų metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

2019 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2673/19 redakcija

 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2673/19 - 2019-10-17
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-10-15 ĮSAKYMO NR. A30-2063/19 „DĖL LEIDIMO FILMUOTI REKLAMINĮ KLIPĄ“ PAKEITIMO
Į pradžią