Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2675/19 2019-10-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „JAUNASIS VALANDERIS“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „JAUNASIS VALANDERIS“

 

2019 m. spalio 17 d.   Nr. 30-2675/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Ahil“ kartu su viešąja įstaiga Vilniaus kino biuru filmuoti filmą „Jaunasis Valanderis“ (prireikus suderinti nustatyta tvarka ir aptverti automobilių stovėjimo vietas, pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. 2019 m. spalio 24 d. 13–17 val. filmuoti šalia pastato Gedimino pr. 38, trumpam
(iki 5 min.) draudžiant pėsčiųjų eismą, o nuo spalio 24 d. 10 val. iki spalio 24 d. 17 val. rezervuoti 5 automobilių stovėjimo vietas Pamėnkalnio gatvėje;

1.2. 2019 m. spalio 26 d. 7–18 val. filmuoti šalia pastato Gedimino pr. 38, trumpam
(iki 5 min.) draudžiant pėsčiųjų eismą, o nuo spalio 25 d. 10 val. iki spalio 26 d. 20 val. rezervuoti 40 automobilių stovėjimo vietų Pamėnkalnio gatvėje;

1.3. 2019 m. spalio 26 d. 13–17 val. filmuoti Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto iki J. Tumo-Vaižganto gatvės ir Gynėjų gatvės dalyje nuo A. Tumėno gatvės iki Gedimino prospekto, draudžiant transporto priemonių eismą;

1.4. 2019 m. spalio 28 d. 7–17 val. filmuoti šalia pastato K. Sirvydo g. 6, nuo spalio 27 d. 10 val. iki spalio 28 d. 18 val. rezervuoti 20 automobilių stovėjimo vietų K. Sirvydo ir Ž. Liauksmino gatvėse, o nuo spalio 26 d. 12 val. iki spalio 28 d. 20 val. rezervuoti 40 automobilių stovėjimo vietų A. Vienuolio gatvėje;

1.5. 2019 m. spalio 28 d. 13–17 val. filmuoti šalia pastato Upės g. 23, nuo spalio 27 d. 18 val. iki spalio 28 d. 18 val. rezervuoti 20 automobilių stovėjimo vietų šalia pastato Upės g. 23;

1.6. 2019 m. spalio 29 d. 7–17 val., nuo spalio 31 d. 16 val. iki lapkričio 1 d. 2 val. ir lapkričio 1 d. 13–23 val. filmuoti šalia pastato Ukmergės g. 202, nuo spalio 28 d. 8 val. iki lapkričio 1 d. 23 val. rezervuoti automobilių stovėjimo aikštelę šalia pastato Ukmergės g. 202;

1.7. nuo 2019 m. spalio 30 d. 16 val. iki spalio 31 d. 4 val. filmuoti šalia pastato L. Giros g. 106A, nuo spalio 29 d. 18 val. iki spalio 31 d. 4 val. rezervuoti 8 automobilių stovėjimo vietas šalia pastato L. Giros 106A;

1.8. 2019 m. lapkričio 9 d. 7–16 val. filmuoti šalia pastato Gedimino pr. 38, draudžiant transporto priemonių eismą Vasario 16-osios gatvės dalyje nuo Gedimino prospekto iki Pamėnkalnio gatvės, nuo lapkričio 8 d. 10 val. iki lapkričio 9 d. 20 val. rezervuoti 30 automobilių stovėjimo vietų Pamėnkalnio gatvėje.

2019 m. spalio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2715/19 redakcija

 

2. Į p a r e i g o j u  organizatorių uždarąją akcinę bendrovę „Ahil“:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros, taip pat Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad filmavimų metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.3. sudaryti sutartį, kad pasibaigus kiekvienam filmavimui būtų sutvarkyta teritorija, surinktos ir išvežtos šiukšlės, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti filmavimų metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.4. sudaryti sutartį su saugos tarnyba dėl saugumo ir eismo tvarkos pakeitimų užtikrinimo filmavimo metu;

2.5. užtikrinti, kad filmavimų metu nebūtų sugadintas grindinys ir veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.6. filmavimus organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

2.7. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.8. numatyti ir su Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.9. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.10. pagal parengtą ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.11. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę filmavimų vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.12. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.13. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.14. filmavimus organizuoti netrukdant viešojo transporto eismo;

2.15. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką filmavimų metu;

3.2. Eismo organizavimo skyriui 2019 m. spalio 26 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus filmavimų metu per Savivaldybės interneto svetainę, platformą „VilniusGyvai“, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2715/19 - 2019-10-23
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-17 ĮSAKYMO NR. 30-2675/19 „DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „JAUNASIS VALANDERIS“ PAKEITIMO
Į pradžią