Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2677/19 2019-10-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI XXV ESTAFETINĮ BĖGIMĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI XXV ESTAFETINĮ BĖGIMĄ

 

2019 m. spalio 17 d.   Nr. 30-2677/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Lietuvos lenkų jaunimo forumui 2019 m. lapkričio 11 d. organizuoti XXV estafetinį bėgimą ir apie 10 val. dalyviams bėgti nuo Vilniaus miesto ribos Nemenčinės plentu, Antakalnio, Olandų, Drujos, P. Višinskio, Sukilėlių, Rasų gatvėmis iki Rasų kapinių, kur 12 val. prie maršalkos Juzefo Pilsudskio kapo vyks minėjimas.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką bėgimo metu, o jam pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl bėgimo metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti bėgimo dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus savanorius;

2.4. užtikrinti medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą bėgimo metu;

2.5. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti policijos palydą ir saugų eismą bėgimo metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie laikinus eismo ribojimus bėgimo  metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, platformą „VilniusGyvai“, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

Į pradžią