Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2695/19 2019-10-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI ATMINIMO LENTOS ATIDENGIMO CEREMONIJĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI ATMINIMO LENTOS ATIDENGIMO CEREMONIJĄ

 

2019 m. spalio 21 d.   Nr. 30-2695/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Lietuvos Respublikos Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai 2019 m. spalio 23 d. 15–16 val. organizuoti atminimo lentos atidengimo ceremoniją šalia pastato Teatro g. 11.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką visos ceremonijos metu, o jai pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl ceremonijos metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad ceremonijos metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.4. užtikrinti ceremonijos dalyvių saugumą;

2.5. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą ceremonijos metu;

3.2. Eismo organizavimo skyriui kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ 2019 m. spalio 23 d. 6–16 val. rezervuoti automobilių stovėjimo vietas šalia pastato Teatro g. 11 ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

3.3. Viešosios tvarkos skyriui 2019 m. spalio 23 d. 6–15 val. padėti Eismo organizavimo skyriui užtikrinti, kad būtų laikomasi laikinųjų kelio ženklų. Imtis aktyvių veiksmų, susisiekti su automobilių valdytojais, kad iki renginio pradžios automobiliai iš renginio teritorijos būtų pašalinti.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią