Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2723/19 2019-10-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI PARTIZANO ANTANO KRAUJELIO-SIAUBŪNO VALSTYBINIŲ LAIDOTUVIŲ CEREMONIJĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI PARTIZANO ANTANO KRAUJELIO-SIAUBŪNO VALSTYBINIŲ LAIDOTUVIŲ CEREMONIJĄ

 

2019 m. spalio 24 d.   Nr. 30-2723/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Protokolo skyriui organizuoti 2019 m. spalio 26 d. 10–13 val. atsisveikinimo su velionio partizano Antano Kraujalio-Siaubūno palaikais ceremoniją ir mišias Šv. Ignoto bažnyčioje, 13.00–13.30 val. laidotuvių procesijai vykti su policijos palyda Šv. Ignoto, Benediktinių, Liejyklos, L. Stuokos-Gucevičiaus, Šventaragio, T. Vrublevskio, Arsenalo, T. Kosciuškos, Antakalnio, L. Sapiegos, Jūratės, Kuosų ir Karių Kapų gatvėmis iki Antakalnio kapinių, kur iki 14 val. vyks laidotuvių ceremonija.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką visos ceremonijos metu, o jai pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl ceremonijos metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad ceremonijos metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.4. užtikrinti ceremonijos dalyvių saugumą.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. 2019 m. spalio 26 d. 6–15 val. draudžiama statyti automobilius Karių Kapų ir Benediktinių gatvėse;

3.2. 2019 m. spalio 26 d. 10–14 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Šv. Ignoto gatvėje.

4. P a v e d u:

4.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti palydą ir saugų eismą ceremonijos metu;

4.2. Eismo organizavimo skyriui:

4.2.1. nustatyta tvarka parengti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus, ribojančius eismą 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytose vietose;

4.2.2. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ 2019 m. spalio 26 d. nuo 6 val. iki 15 val. įrengti laikinuosius kelio ženklus ir aptverti automobilių stovėjimo vietas Karių Kapų gatvėje ir prie Antakalnio kapinių;

4.2.3. 2019 m. spalio 26 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.2.4. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ informuoti vietos gyventojus apie automobilių stovėjimo vietų rezervavimą Benediktinių ir Šv. Ignoto gatvėse;

4.2.5. kartu su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus viešasis transportas“ 2019 m. spalio 26 d. suderinus su organizatoriais užtikrinti ceremonijos dalyvių vežimą;

4.3. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui paruošti ir sutvarkyti ceremonijos vietas, o pasibaigus ceremonijai sutvarkyti teritorijas;

4.4. Viešosios tvarkos skyriui 2019 m. spalio 26 d. 6–13 val. padėti Eismo organizavimo skyriui užtikrinti, kad būtų laikomasi laikinųjų kelio ženklų. Imtis aktyvių veiksmų, susisiekti su automobilių valdytojais, kad iki ceremonijos pradžios automobiliai iš renginio teritorijos būtų pašalinti.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Administracijos direktorių                                                                         Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią