Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2724/19 2019-10-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDUS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDUS

 

2019 m. spalio 24 d.   Nr. 30-2724/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Vilniaus arkivyskupijos Vilniaus šv. Teresės (Aušros vartų) parapijai 2019 m. lapkričio 10 ir 17 d. 8–20 val. organizuoti Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus Aušros Vartų gatvėje.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad visų atlaidų metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.), o jiems pasibaigus per dvi valandas sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, išardyti tvoreles ir atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti atlaidų metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti informacines lenteles apie vykstančius atlaidus Aušros Vartų gatvėje ir užtikrinti savanorių budėjimą atlaidų metu;

2.4. neužstoti įeiti į pastatus skirtų kelių, palikti laisvą pėsčiųjų taką;

2.5. užtikrinti, kad atlaidų metu nebūtų kurstoma nesantaika, tautinė, rasinė ar kitokio pobūdžio diskriminacija, nebūtų keliama grėsmė valstybės ar visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ar gyvybei, atliekami kiti teisės aktams ir viešajai tvarkai prieštaraujantys veiksmai.

3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką atlaidų metu Aušros Vartų gatvėje;

3.2. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui 2019 m. lapkričio 10 d. iki 8 val. ir lapkričio 17 d. iki 8 val. pastatyti 2 biotualetus Aušros Vartų gatvėje;

3.3. Eismo organizavimo skyriui:

3.3.1. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ suderinti su organizatoriais ir 2019 m. lapkričio 10 d. ir 17 d. iki 8 val. organizuoti laikinųjų tvorelių (100 m) pastatymą Aušros Vartų gatvėje, o lapkričio 10 d. ir 17 d. po 20 val. organizuoti jų išvežimą;

3.3.2. 2019 m. lapkričio 10 d. ir 17 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti.

2019 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2809/19 redakcija

 

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus atlaidų metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2809/19 - 2019-10-30
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-24 ĮSAKYMO NR. 30-2724/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDUS“ PAKEITIMO
Į pradžią