Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2792/19 2019-10-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI AUTOMOBILIŲ KALĖDINIO RALIO RUNGTĮ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI AUTOMOBILIŲ KALĖDINIO RALIO RUNGTĮ

 

2019 m. spalio 29 d.   Nr. 30-2792/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai ,,Idėjų grupė“ 2019 m. gruodžio 1 d. 9.30–20.00 val. organizuoti automobilių kalėdinio ralio rungtį A. Goštauto gatvės dalyje nuo Gedimino prospekto iki A. Tumėno gatvės. 

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad viso renginio metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.3. pasibaigus renginiui sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti renginio metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.4. pagal parengtą ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.5. sudaryti su saugos tarnyba ir suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu sutartį dėl viešosios tvarkos ir saugaus eismo užtikrinimo;

2.6. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.7. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.8. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.9. užtikrinti renginio dalyvių ir kitų asmenų saugumą, paskirti už tai atsakingus savanorius;

2.10. renginį organizuoti netrikdant viešojo transporto eismo;

2.11. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. N u s t a t a u,  kad 2019 m. gruodžio 1 d. 9.30–20.00 val. draudžiamas transporto priemonių eismas A. Goštauto gatvės dalyje nuo Gedimino prospekto iki A. Tumėno gatvės ir
A. Goštauto gatvės dalyje nuo A. Tumėno gatvės iki pastato A. Goštauto g. 13, išskyrus aptarnaujantį ir viešąjį transportą.

4. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką renginio metu.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie laikinus eismo ribojimus renginio  metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, platformą „VilniusGyvai“, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Administracijos direktorių                                                                         Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią