Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2828/19 2019-11-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI BERLYNO SIENOS NUGRIOVIMO METINIŲ MINĖJIMO KONCERTĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI BERLYNO SIENOS NUGRIOVIMO METINIŲ MINĖJIMO KONCERTĄ

 

2019 m. lapkričio 4 d.   Nr. 30-2828/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.4 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ organizuoti Berlyno sienos nugriovimo metinių minėjimo koncertą:

1.1. 2019 m. lapkričio 6 d. 7 val. pradėti paruošiamuosius darbus Lukiškių aikštėje (baigiamuosius darbus atlikti iki lapkričio 10 d. 23 val.);

1.2. nuo 2019 m. lapkričio 8 d. 16 val. iki lapkričio 9 d. 3 val. organizuoti renginio repeticiją, o lapkričio 9 d. 19–21 val. organizuoti Berlyno sienos nugriovimo metinių minėjimo koncertą Lukiškių aikštėje.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką renginio metu, o jam pasibaigus per dvi valandas sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl renginio metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.4. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių ir į aikštę, išskyrus renginio transportą;

2.5. užtikrinti renginio dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.6. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos ir turto apsaugos užtikrinimo renginių metu ir viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.7. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei, o jas statytų atestuoti darbuotojai;

2.8. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti renginio metu;

2.9. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti, kad jie būtų išvalomi, o riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

2.10. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. N u s t a t a u, kad 2019 m. lapkričio 9 d. 18–21 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo Vasario 16-osios gatvės iki J. Tumo-Vaižganto gatvės.

4. P a v e d u:

4.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą renginio metu;

4.2. Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu;

4.3. Eismo organizavimo skyriui:

4.3.1. nustatyta tvarka parengti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus, ribojančius eismą 3 punkte nurodytoje vietoje;

4.3.2. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ 2019 m. lapkričio 6 d. pateikti organizatoriams iki 600 metrų laikinųjų tvorelių renginio saugumui užtikrinti ir organizuoti jų išvežimą pasibaigus renginiui;

4.3.3. 2019 m. lapkričio 9 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.4. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui:

4.4.1. organizuoti Lukiškių aikštės prieš renginį ir jam pasibaigus sutvarkymą;

4.4.2. 2019 m. lapkričio 6–11 d. užtikrinti galimybę renginio organizatoriams ir montuotojams su leidimais nemokamai naudotis viešuoju tualetu Lukiškių aikštėje, o lapkričio 9 d.  18–21 val. užtikrinti galimybę visiems renginio dalyviams ir žiūrovams nemokamai naudotis viešuoju tualetu Lukiškių aikštėje;

4.5. Infrastruktūros skyriui:

4.5.1. kartu su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ pagal technines galimybes užtikrinti prisijungimą prie elektros energijos tinklų Lukiškių aikštėje ir padengti su tuo susijusias išlaidas;

 4.5.2. kartu su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ pagal iš anksto suderintą grafiką nuo lapkričio 7 d. 19 val. iki lapkričio 8 d. 3 val., nuo lapkričio 8 d. 17 val. iki lapkričio 9 d. 3 val. ir lapkričio 9 d. 18.30–21.00 val. organizuoti gatvių apšvietimo išjungimą ir įjungimą Lukiškių aikštėje ir jos prieigose (Gedimino prospekto dalyje nuo Vasario 16-osios iki J. Tumo-Vaižganto gatvės, J. Tumo-Vaižganto gatvės dalyje nuo Gedimino prospekto iki Lukiškių gatvės, Lukiškių gatvės dalyje nuo J. Tumo-Vaižganto gatvės iki Vasario 16-osios gatvės ir Vasario 16-osios gatvės dalyje nuo Lukiškių gatvės iki Gedimino prospekto) ir padengti su tuo susijusias išlaidas;

4.6. Sveikatos apsaugos skyriui užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą 2019 m. lapkričio 9 d. 18–21 val. Lukiškių aikštėje. 

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie laikinus eismo ribojimus renginių  metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, platformą „VilniusGyvai“, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią