Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 22-269/19 2019-11-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
 DĖL MERO PATARĖJŲ, TARYBOS SEKRETORIAUS IR MERO PADĖJĖJO PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės mero

2019 m. d.

potvarkiu Nr.

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (MP-5)

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

 

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 

2. Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mero patarėjo (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga nagrinėti klausimus, susijusius su viešaisiais ryšiais ir atstovavimu renginiuose.

 

III. veiklos sritIs

 

            3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – viešieji ryšiai ir komunikacija.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti efektyvų Savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimą šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. kartu su Rinkodaros ir komunikacijos skyriumi formuoja ir įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės komunikacijos politiką, parenkant tam tinkamiausias priemones ir būdus;

5.2. organizuoja ir koordinuoja mero interviu žiniasklaidai;

5.3. rengia mero komentarus žiniasklaidai;

5.4. formuluoja, o esant poreikiui ir komentuoja mero ir savivaldybės pozicijas žiniasklaidai;

5.5. kartu su Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyriumi koordinuoja viešųjų ryšių klausimus Savivaldybėje;

5.6. dalyvauja mero rengiamuose pasitarimuose, teikia merui objektyvią informaciją ir pasiūlymus priskirtos veiklos klausimais;

5.7. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio mero pavedimus, susijusius su Savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu;

5.8. mero pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose Lietuvoje bei užsienyje.

 

           

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

______________

 

 

Susipažinau ir sutinku:

 

______________________

               (parašas)

 

______________________

          (vardas ir pavardė)

 

______________________

      (data)

 

Į pradžią