Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-470/19 2019-11-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.                      d.

įsakymu Nr.                        

 

ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS ŽEMĖS ADMINISTRAVIMO IR GIS POSKYRIO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ŽTAS-ŽAGP-10)

 

I. PAREIGYBĖ

 

1. Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) Žemės administravimo ir GIS poskyrio (toliau – Poskyris) specialisto pareigybė (242212) (toliau – darbuotojas) yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis priimti saugoti ir tvarkyti žemės sklypų projektavimo, teritorijų planavimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų ir kitų žemės valdos projektų, žemėtvarkos planavimo, sodininkų bendrijų planavimo dokumentus.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 metų;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį topografinių ir inžinerinių planų tvarkymo ar žemės sklypų suformavimo dokumentų tvarkymo srityje;

5.3. išmanyti Poskyriui priskirtų funkcijų vykdymą ir vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitų valstybės institucijų teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ir kito nekilnojamojo turto formavimą, žemės sklypų formavimą ir pertvarkymą, statybas leidžiančių dokumentų išdavimą, adresų formavimą ir suteikimą adreso objektams, numerių patalpoms suteikimą, dokumentų valdymą;

5.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu ir „ArcGIS“ programiniu paketu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

6.1. priima saugoti ir tvarko žemės sklypų projektavimo, teritorijų planavimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų ir kitų žemės valdos projektų, žemėtvarkos planavimo, sodininkų bendrijų teritorijų planavimo dokumentus;

6.2. išduoda Skyriaus, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus ir kitų Vilniaus miesto  savivaldybės (toliau – Savivaldybė) struktūrinių padalinių tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, saugomus dokumentus, kontroliuoja jų grąžinimą;

6.3. pagal kompetenciją teikia patvirtintas saugomų dokumentų kopijas teismams, prokuratūrai, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams, ministerijoms ir kitoms institucijoms pagal pateikiamus prašymus;

6.4. priėmimo metu teikia interesantams susipažinti saugomų dokumentų bylas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo ir Savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka;

6.5. išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims saugomų dokumentų kopijas pagal pateiktus prašymus;

6.6. dokumentus suskirsto pagal jų reikšmę, atlieka jų vertės ekspertizę, esant reikalui perduoda dokumentus saugoti Savivaldybės administracijos Archyvo skyriui;

6.7. teikia pasiūlymus dėl žemės sklypų projektavimo, detaliojo teritorijų planavimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, sodininkų bendrijų teritorijų planavimo dokumentų saugojimo terminų nustatymo, dokumentų apskaitos ir paieškos gerinimo;

6.8. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus bei kitus raštus, susijusius su savo atliekamomis funkcijomis, rengia atsakymus į juos, teikia kompetentingoms institucijoms paklausimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;

            6.9. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus;

6.10. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Poskyrio darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant.

 

Susipažinau ir sutinku:

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

____________________________

(data)

Į pradžią