Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-470/19 2019-11-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
PATVIRTINTA

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.                              d.

įsakymu Nr.                        

 

 

ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS ŽEMĖS TVARKYMO IR VALDYMO POSKYRIO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ŽTAS-ŽTVP-11)

 

 

I. PAREIGYBĖ

 

1. Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio (toliau – Poskyris) specialistas (242212) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – nagrinėti ir rengti dokumentus dėl fizinių ir juridinių asmenų naudojamų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimo, rengimo ir tvirtinimo, nagrinėti ir rengti dokumentus dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo nustatymo ar pakeitimo.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį inžinerijos studijų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės tvarkymo ar nekilnojamojo turto kadastro srityje;

5.3. išmanyti Poskyriui priskirtų funkcijų vykdymą ir vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitų valstybės institucijų teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ir kito nekilnojamojo turto formavimą, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą, valstybinės žemės pardavimą, nuomą ir perdavimą naudotis neatlygintinai (panaudą), žemės sklypų formavimą ir pertvarkymą, žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų ir servitutų nustatymą;

5.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu ir „ArcGIS“ programiniu paketu;

5.6. mokėti naudotis geodezine, kartografine bei topografine medžiaga, projektine dokumentacija, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (toliau – ŽPDRIS).

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. nagrinėja ir vertina privačių fizinių bei juridinių asmenų prašymus ir dokumentus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimo, kurių rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypus esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, esant būtinybei kreipiasi į pareiškėjus bei kompetentingas institucijas dėl papildomos informacijos suteikimo;

6.2. nagrinėja ir vertina fizinių bei juridinių asmenų prašymus ir dokumentus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimo, kurių rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

6.3. nagrinėja ir vertina fizinių bei juridinių asmenų prašymus ir dokumentus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimo, kurių rengimo tikslas – pertvarkyti Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus juos sujungiant, padalijant ar atidalijant;

6.4. esant teisiniam pagrindui, rengia Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto pavaduotojo įsakymų projektus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, rengia projektų rengimo reikalavimus ir projekto teritorijos schemas, kreipiasi dėl reikalavimų išdavimo į kompetentingas institucijas, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka siunčia pranešimus sklypų bendraturčiams, besiribojančių sklypų savininkams (nuomininkams), atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus. Nesant teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymus, rengia motyvuotus atsakymus;

6.5. nagrinėja ir vertina fizinių bei juridinių asmenų prašymus ir dokumentus dėl žemės sklypų perdalijimo, kai atidalijama žemės sklypo dalis nesuformavus atskiro žemės sklypo sujungiama su gretimu žemės sklypu, nerengiant formavimo ir pertvarkymo projekto. Esant teisiniam pagrindui rengia Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto pavaduotojo įsakymų projektus dėl perdalijimo projektų tvirtinimo. Nesant teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymus, teikia motyvuotus atsakymus;

6.6.  visus su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu susijusius veiksmus atlieka automatizuotai  per ŽPDRIS;

6.7. nagrinėja ir vertina fizinių bei juridinių asmenų prašymus ir dokumentus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo nustatymo ir (ar) keitimo, nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, esant teisiniam pagrindui rengia Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto pavaduotojo įsakymų projektus dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo nustatymo ir (ar) keitimo pagal Vilniaus miesto savivaldybės bendrąjį planą. Nesant teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymus, rengia motyvuotus atsakymus;

6.8. tikrina parengtus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, teikia medžiagą, informaciją ir paaiškinimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengėjams dėl projektų parengimo, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų projektų;

6.9. teikia informaciją, dokumentus bei paaiškinimus, susijusius su priskirtomis funkcijomis, teismams, Seimo kontrolierių įstaigai, Vyriausybės atstovui, kitoms institucijoms;

6.10. pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pasiūlymus ir rengia į juos atsakymus, teikia kompetentingoms institucijoms paklausimus, susijusius su vykdomomis funkcijomis;

            6.11. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Poskyrio vedėjo ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus;

6.12. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Poskyrio darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant.

Susipažinau ir sutinku:

 

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

____________________________

(data)

Į pradžią