Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2298/19 2019-11-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI 1863–1864 M. SUKILIMO VADŲ IR DALYVIŲ, KURIŲ PALAIKAI RASTI GEDIMINO KALNE, VALSTYBINIŲ LAIDOTUVIŲ CEREMONIJĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI 1863–1864 M. SUKILIMO VADŲ IR DALYVIŲ, KURIŲ PALAIKAI RASTI GEDIMINO KALNE, VALSTYBINIŲ LAIDOTUVIŲ CEREMONIJĄ

 

2019 m. lapkričio 13 d.   Nr. A30- 2298/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Protokolo skyriui organizuoti 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių, kurių palaikai rasti Gedimino kalne, valstybinių laidotuvių ceremoniją:

1.1. 2019 m. lapkričio 20 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus šalia Rasų kapinių, o  lapkričio 21 d. 8 val. pradėti darbus Katedros aikštėje;

1.2. 2019 m. lapkričio 20 d. 22–24 val. organizuoti ceremonijos repeticiją Katedros aikštėje ir gedulingą automobilių procesiją nuo Katedros aikštės T. Vrublevskio, Šventaragio, Pilies, Didžiąja, Aušros Vartų gatvėmis, sustoti prie Aušros vartų giesmei, toliau tęsti procesiją Drujos, Rasų gatvėmis iki Rasų kapinių, kur taip pat vyks ceremonijos repeticija;

1.3. 2019 m. lapkričio 22 d. 8.30–9.00 val. organizuoti 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių karstų išnešimo ceremoniją iš Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų į Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedrą baziliką, kur iki 13.30 val. vyks atsisveikinimas ir šv. Mišios;

1.4. 2019 m. lapkričio 22 d. 13.30–14.50 val. organizuoti gedulingą automobilių procesiją nuo Katedros aikštės T. Vrublevskio, Šventaragio, Pilies, Didžiąja, Aušros Vartų gatvėmis, sustoti prie Aušros vartų giesmei, toliau procesijai važiuoti Drujos, Rasų gatvėmis iki Rasų kapinių, kur iki 16 val. vyks laidotuvių ceremonija.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti švarą ir tvarką repeticijos ir ceremonijos metu, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti repeticijos ar ceremonijos metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad repeticijos ir ceremonijos metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju atlyginti nuostolius.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. nuo 2019 m. lapkričio 21 d. 6 val. iki lapkričio 22 d. 16 val. draudžiama statyti automobilius Šventaragio, Pilies, Didžiojoje, Aušros Vartų gatvėse ir Rasų gatvės dalyje nuo Drujos iki Sukilėlių gatvės;

3.2. 2019 m. lapkričio 22 d. 9–14 val. draudžiamas transporto priemonių eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės gatvėse;

3.3. 2019 m. lapkričio 22 d. 10–18 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Rasų gatvės dalyje nuo Drujos iki Sukilėlių gatvės;

3.4. 2019 m. lapkričio 22 d. 13.30–14.50 val. gedulingos automobilių procesijos metu trumpam stabdomas transporto priemonių eismas Pilies, Didžiojoje, Aušros Vartų, Drujos, Rasų gatvėse;

3.5. Savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ patvirtintuose Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nurodyta tvarka Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje ir raudonojoje zonose ceremonijos metu 2019 m. lapkričio 21–22 d. galioja ir kitose stovėjimo zonose (geltonojoje, žaliojoje ir baltojoje zonose).

4. P a v e d u:

4.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti saugų eismą ir palydą ceremonijos metu, prireikus papildomai riboti transporto eismą ceremonijos metu;

4.2. Eismo organizavimo skyriui:

4.2.1. nustatyta tvarka parengti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus, ribojančius eismą 3 punkte nurodytose vietose;

4.2.2. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2019 m. lapkričio 20 d. 6 val. iki lapkričio 22 d. 16 val. įrengti laikinuosius kelio ženklus ir aptverti automobilių stovėjimo aikštelę prie Katedros aikštės ir automobilių stovėjimo vietas Rasų gatvės dalyje nuo Drujos iki Sukilėlių gatvės, o nuo 2019 m. lapkričio 21 d. 6 val. iki lapkričio 22 d. 16 val. automobilių stovėjimo vietas Šventaragio, Pilies, Didžiojoje, Aušros Vartų gatvėse;

4.2.3. 2019 m. lapkričio 20–22 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.2.4. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ informuoti vietos gyventojus apie draudimą statyti automobilius Šventaragio, Pilies, Didžiojoje, Aušros Vartų gatvėse ir Rasų gatvės dalyje nuo Drujos iki Sukilėlių gatvės ir, kad išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje ir raudonojoje zonose ceremonijos metu 2019 m. lapkričio 21–22 d. galioja ir kitose automobilių stovėjimo zonose (geltonojoje, žaliojoje ir baltojoje zonose);

4.2.5. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ 2019 m. lapkričio 22 d.
9–18 val. ceremonijos metu pakeisti viešojo maršrutinio transporto eismą 3.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytose gatvėse, per įvairias informacijos sklaidos priemones informuoti keleivius apie pasikeitimus, pagal poreikį numatyti šviesoforų darbo perjungimą į mirksintį režimą iškilmių teritorijoje;

4.2.6. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ iki 2019 m. lapkričio 20 d. išmontuoti kuoliukus, tvoras ir kitas laikinas konstrukcijas prie Aušros vartų, taip pat pateikti ir įrengti visą uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ turimą skaičių laikinųjų tvorelių ceremonijos saugumui užtikrinti Katedros aikštėje, prie Aušros vartų ir Rasų kapinių;

4.2.7. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ nuo 2019 m. lapkričio 20 d. 22 val. iki lapkričio 22 d. 14 val. išmontuoti kuoliukus Pilies gatvės pradžioje;

4.3. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui:

4.3.1. kartu su atsakingomis įmonėmis užtikrinti, kad iki 2019 m. lapkričio 20 d. būtų sutvarkytos Rasų kapinių prieigos;

4.3.2. 2019 m. lapkričio 22 d. 6–14 val. riboti patekimą į Rasų kapines uždarant visus įėjimus į kapines išskyrus pagrindinį įėjimą Rasų gatvėje;

4.3.3. paruošti ir sutvarkyti Rasų kapines, organizuoti ceremonijų vietų tvarkymą prieš ceremonijas, jų metu ir joms pasibaigus;

4.3.4. pastatyti 3 biotualetus šalia Rasų kapinių;

4.4. Infrastruktūros skyriui:

4.4.1. kartu su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ nuo  2019 m. lapkričio 21 d. 8 val. iki lapkričio 22 d. 18 val. pagal technines galimybes užtikrinti prisijungimą prie elektros energijos tinklų Katedros aikštėje ir padengti su tuo susijusias išlaidas;

4.4.2. užtikrinti, kad 2019 m. lapkričio 20–22 d. nebūtų išduodami leidimai atlikti kasimo darbus T. Vrublevskio, Šventaragio, Pilies, Didžiojoje, Aušros Vartų, Drujos gatvėse ir Rasų gatvės dalyje nuo Drujos iki Sukilėlių gatvės;

4.5. Sveikatos apsaugos skyriui užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą 2019 m. lapkričio 22 d. 8.30–14.00 val. prie Katedros aikštės, o 14–18 val. prie Rasų kapinių;

4.6. Viešosios tvarkos skyriui 2019 m. lapkričio 21–22 d. padėti Eismo organizavimo skyriui užtikrinti, kad būtų laikomasi laikinųjų kelio ženklų. Imtis aktyvių veiksmų, susisiekti su automobilių valdytojais, kad iki ceremonijos pradžios automobiliai iš renginio teritorijos būtų pašalinti.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią