Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2322/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ORGANIZUOJAMŲ EITYNIŲ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORGANIZUOJAMŲ EITYNIŲ

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. A30- 2322/19

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. S u d e r i n u  Oriol Pinan Adell ir Jordi Pinarto Nogvera 2019 m. lapkričio 16 d. 12–14 val. organizuojamų eitynių, kuriomis siekiama apginti Katalonijos žmonių teises, nuo Lietuvos Respublikos Seimo pastato Gedimino prospektu iki Katedros aikštės (renginyje dalyvaus iki 30 žmonių), laiką, vietą ir formą.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. užtikrinti, kad eitynių dalyviai nepažeistų viešosios tvarkos, laikytųsi Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų ir vykdytų teisėtus policijos pareigūnų reikalavimus;

2.2. pasibaigus eitynėms per dvi valandas sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti eitynių metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad eitynės vyktų ne arčiau kaip 75 metrai nuo Lietuvos Respublikos Seimo pastato;

2.4. užtikrinti, kad eitynių metu nebūtų kurstoma nesantaika, tautinė, rasinė ar kitokio pobūdžio diskriminacija, nebūtų keliama grėsmė valstybės ar visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ar gyvybei bei atliekami kiti teisės aktams ar viešajai tvarkai prieštaraujantys veiksmai.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią