Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2314/19 2019-11-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO DARIAUS IR GIRĖNO G. 12-75 IŠNUOMOJIMO ČESLAVAI LOBAŠIOVAI

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO (DUOMENYS NESKELBTINI)  IŠNUOMOJIMO Č. L.

 

2019 m. lapkričio 13 d.   Nr. A30- 2314/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. 1-223 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.11 papunkčiu:

1. I š n u o m o j u  Č. L. vieno kambario 27,40 (dvidešimt septynių ir keturiasdešimties šimtųjų) kv. m bendrojo (naudingojo) ploto Vilniaus miesto savivaldybės socialinį būstą (duomenys neskelbtini).

2. Į p a r e i g o j u  Savivaldybės įmonę ,,Vilniaus miesto būstas“:

2.1. per vieną mėnesį nuo įsakymo pasirašymo dienos sudaryti su Č. L. Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartį;

2.2. pasirašyti buto perdavimo ir priėmimo aktą tik tada, kai nuomininkė pateiks su paslaugų teikėjais sudarytų sutarčių kopijas ir deklaruos gyvenamąją vietą išnuomotame būste;

2.3. įregistruoti Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartį valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

3. Į p a r e i g o j u  Č. L. per du mėnesius nuo buto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos atlaisvinti nuomojamą Savivaldybės socialinį būstą (duomenys neskelbtini).  

4. P a v e d u  Savivaldybės įmonės ,,Vilniaus miesto būstas“ direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

Į pradžią