Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-476/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.                                 d.

įsakymu Nr.

 

 

SENAMIESČIO SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (SS-2)

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Senamiesčio seniūnijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II. PASKIRTIS

 

2. Senamiesčio seniūnijos vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybės paskirtis – vykdyti Senamiesčio seniūnijos (toliau – Seniūnija) aptarnaujamos teritorijos priežiūrą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – teritorijų priežiūra.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų priežiūros srityje;

4.3. išmanyti Seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

4.5. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.

 

V. VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Seniūnijai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

5.1. prižiūri, kaip Seniūnijos teritorijoje įmonės, įstaigos ir organizacijos (neatsižvelgiant į nuosavybės formą), daugiabučių gyvenamųjų namų, garažų bei sodų bendrijos ir individualių gyvenamųjų namų savininkai laikosi Tvarkymo ir švaros taisyklių, Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių reikalavimų, informaciją apie pažeidimus perduodamas atitinkamiems Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos padaliniams;

5.2. nustačius atliekų sąvartynus, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma, teikia informaciją seniūnui ir atsakingiems Savivaldybės administracijos padaliniams, dalyvauja organizuojant atliekų tvarkymą;

5.3. kartu su Seniūnija, mokyklomis, įmonėmis, organizacijomis ir bendruomenėmis organizuoja, koordinuoja teritorijų tvarkymo talkas, akcijas, dalyvauja Seniūnijai organizuojant aplinkos gerinimo iniciatyvas, bendruomeninius renginius ir pan.;

5.4. bendrauja su gyventojais atliekų tvarkymo klausimais, reguliariai kontroliuoja atliekų tvarkymo paslaugų teikimo kokybę, informuoja seniūną ir Savivaldybės administracijos Atliekų tvarkymo poskyrį apie nustatytus trūkumus;

5.5. atlieka Seniūnijos teritorijoje esančių sporto, vaikų žaidimų, šunų vedžiojimo aikštelių, suoliukų ir kitų kiemo įrenginių, šiukšliadėžių, konteinerių aikštelių, laiptų, šaligatvių, įvažiuoti į kiemus skirtų kelių ir kiemų dangos būklės apžiūrą, sudaro sąrašus ir teikia pasiūlymus seniūnui dėl remonto darbų atlikimo, informaciją perduoda atitinkamiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams;

5.6. pastebėjęs avarines situacijas gatvių važiuojamosiose dalyse, kiemų, pėsčiųjų ir dviračių takų dangų pažeidimus, laiptų dalyse atsiradusias įgriuvas, taip pat sugadintus, vandalų suniokotus paminklus, atminimo ženklus, atminimo lentas, apšvietimo stulpus, gatvių ženklus, pėsčiųjų ar transportinius atitvarus ir pan. ir įvertinęs naujų gatvių pavadinimų ir pastatų numerių lentelių poreikį ar pastebėjęs netinkamą jų būklę (surūdiję, nepritvirtinti), informaciją perduoda atitinkamiems Savivaldybės administracijos padaliniams ar miesto avarinei tarnybai;

5.7. nustato teritorijas, kuriose paplitę Sosnovskio barščiai, ir įpareigoja jų valdytojus užtikrinti reguliarų jų naikinimą;

5.8. periodiškai tikrina, kaip vykdomi bendrojo naudojimo teritorijų, želdinių, gatvių šaligatvių valymo ir priežiūros darbai, surašo patikrinimo aktus ir su jais supažindina seniūną, Savivaldybės administracijos atsakingus struktūrinius padalinius ir paslaugas teikiančių įmonių atsakingus darbuotojus, apie pastebėtus trūkumus nedelsdamas informuoja seniūną ir darbus atliekančių įmonių atsakingus darbuotojus;

5.9. konsultuoja gyventojus medžių kirtimo ir genėjimo leidimų išdavimo tvarkos, želdynų formavimo klausimais, renka ir teikia informaciją seniūnui ir Savivaldybės administracijos atsakingam struktūriniam padaliniui apie avarinę medžių būklę, audrų padarinius želdynams, želdinių kirtimo ir genėjimo poreikį;

5.10. nedelsdamas informuoja seniūną ir Savivaldybės administracijos atsakingus struktūrinius padalinius, jei Seniūnijos teritorijoje atsiranda galimų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų pažeidimų (infrastruktūros ardymas, neleistinos statybos, teritorijų pažeidimai, apleisti ir keliantys pavojų statiniai ir pan.);

5.11. organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus ir administruoja gyventojų užimtumo programą, prižiūri darbų vykdytojus, užtikrina, kad būtų laikomasi saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimų;

5.12. dalyvauja Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams organizuojant infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo ar avarinius darbus, kontroliuoja atliekamus darbus (teikiamas paslaugas), apie trūkumus informuoja seniūną ir darbus organizuojančius Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius;

5.13. dalyvauja organizuojant gyventojų ir seniūnaičių sueigas, kaupia, vertina ir bendrina gyventojų ir seniūnaičių sueigose pateiktą teritorijų tvarkymo, atnaujinimo ir kitą informaciją, teikia informaciją sueigų metu pagal savo kompetenciją;

5.14. pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pasiūlymus, teikia atsakymus pareiškėjams, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis;

5.15. bendradarbiaudamas su Savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyriumi, prižiūri prekybą ir viešųjų paslaugų teikimą viešosiose vietose ir turgavietėse;

5.16. žodžiu arba raštu įspėja pažeidėjus, esant šiurkštiems arba pasikartojantiems pažeidimams, neturint galimybių nustatyti pažeidėją visą turimą informaciją perduoda seniūnui ir Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui;

5.17. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant Savivaldybės laisvo ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, jo apžiūrą prieš nuomojant ar parduodant viešo aukciono būdu;

5.18. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio seniūno ir Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių pavedimus;

5.19. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, seniūno pavedimu pavaduoja kitą Seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant.

 

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus seniūnui.

 

_____________________________

 

 

Susipažinau ir sutinku

 

____________________________

(parašas)

 

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

____________________________

(data)

Į pradžią