Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2963/19 2019-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TERITORIJOS TIES POPIERIAUS G. 7 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TIES POPIERIAUS G. 7 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 15 d.   Nr. 30-2963/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 ir 40 straipsniais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 ir 20 straipsniais ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u teritorijos ties Popieriaus g. 7 formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – suformuoti naujus kitos paskirties visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdo valstybinės žemės sklypus bei juos sujungti su žemės sklypu Popieriaus g. 7 (kadastro Nr. 0101/0006:0731), projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-62528), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. žemės sklypo Nr. 1-A:

1.1.1. plotą – 517 (penkių šimtų septyniolikos) kv. m;

1.1.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.1.3. naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos;

1.1.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), nacionaliniai ir regioniniai parkai (XXXIV sk.), kraštovaizdžio draustiniai (XXXV sk.), paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos (XXIX sk.);

1.2. žemės sklypo Nr. 1-B:

1.2.1. plotą – 1710 (vieno tūkstančio septynių šimtų dešimties) kv. m;

1.2.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.2.3. naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos;

1.2.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII sk.), ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), nacionaliniai ir regioniniai parkai (XXXIV sk.), kraštovaizdžio draustiniai (XXXV sk.), paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos (XXIX sk.);

1.3. žemės sklypo Nr. 1:

1.3.1. plotą – 4108 (keturių tūkstančių vieno šimto aštuonių) kv. m;

1.3.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.3.3. naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos;

1.3.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII sk.), ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), nacionaliniai ir regioniniai parkai (XXXIV sk.), kraštovaizdžio draustiniai (XXXV sk.), paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos (XXIX sk.).

2. S i ū l a u Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte nurodytą kelio servitutą kol bus įrengtas įvažiavimas į namų valdą Popieriaus g. 5.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. žemės sklypo plotas ir ribos gali būti tikslinami atlikus kadastrinius matavimus;

3.2. įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui, specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pavadinimas ir turinys) gali būti tikslinamos atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią