Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2962/19 2019-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO J. BASANAVIČIAUS G. 38 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO J. BASANAVIČIAUS G. 38 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 15 d.   Nr. 30-2962/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 ir 40 straipsniais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 ir 20 straipsniais ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u žemės sklypo J. Basanavičiaus g. 38 formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, taip pat projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-18533), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

            1.1. plotą – 1999 (vieno tūkstančio devynių šimtų devyniasdešimt devynių) kv. m;

1.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.3. naudojimo būdą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

1.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“:

1.4.1. sklype ir šalia jo esančių inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo – aerodromo apsaugos zonos (V sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII sk.), ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), dujotiekio apsaugos zonos (IX sk.);

1.4.2. kultūros paveldo apsaugos apribojimus – sklypas yra Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 16073) apsaugos zonoje, Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vadinamoje Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 33653). Sklypas tvarkomas vadovaujantis Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo apsaugos reglamento nuostatomis, Vilniaus miesto istorinei daliai, vadinamai Naujamiesčiu, nustatytomis vertingomis savybėmis, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis, specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (XIX sk.) bei nustatyta tvarka suderintais projektais;

1.4.3. gamtos apsaugos apribojimus – saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII sk.).

2. S i ū l a u Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte nurodytą servitutą.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. sklypo naudotojas turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl sklypo suformavimo;

3.2. įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui, specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pavadinimas ir turinys) gali būti tikslinamos atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią