Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2964/19 2019-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO TAIKOS GATVĖJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO TAIKOS GATVĖJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 15 d.   Nr. 30-2964/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 ir 40 straipsniais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 ir 20 straipsniais ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u kitos paskirties žemės sklypo Taikos gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – suformuoti naują kitos paskirties bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų naudojimo būdo viešųjų erdvių valstybinės žemės sklypą  savivaldybių funkcijoms (gyvenamosios aplinkos gerinimas, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas) įgyvendinti, taip pat projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-61649), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. plotą – 27191 (dvidešimt septynių tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt vieno) kv. m;

1.3. naudojimo būdą – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos;

1.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), aerodromo apsaugos zonos (V sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII sk.), saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII sk.).

2. S i ū l a u Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte nurodytus servitutus.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. žemės sklypo plotas ir ribos gali būti tikslinami atlikus kadastrinius matavimus;

3.2. įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui, specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pavadinimas ir turinys) gali būti tikslinamos atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią