Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-477/19 2019-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
PATVIRTINTA

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019  m.                        d.

įsakymu Nr.

 

 

VYRIAUSIOJO MIESTO ARCHITEKTO SKYRIAUS

PROJEKTŲ PATIKRINIMO POSKYRIO SPECIALISTO ( MENTORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (VMAS-PPP-9)

 

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

        1. Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Projektų patikrinimo poskyrio (toliau – Poskyris) specialistas (242212) mentorius (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei.

        2.  Pareigybės lygis – A1.

        3. Pareigybės paskirtis – padėti Poskyrio specialistams įgyti arba patobulinti turimas ar reikiamas pareigoms eiti žinias, kompetencijas, gebėjimus, padėti suplanuoti asmeninę karjerą, supažindinti su Savivaldybės administracijos organizacine kultūra, tradicijomis, motyvuoti siekti geresnių veiklos rezultatų; perduoti savo patirtį nagrinėjant gyventojų prašymus ir skundus, vykdant patikrinimus, prižiūrint, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų Savivaldybės teritorijoje.

        4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

         4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą architektūros arba inžinerijos krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

         4.2.  turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį statybą leidžiančių dokumentų išdavimo srityje;

         4.3. išmanyti Poskyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, projektavimo ir statybos procesą;

         4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

         4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, „ESRI ArcReader“ programa, gebėti naudotis geografinių informacinių sistemų (GIS) duomenimis.

         4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

5.1. priimtam, perkeltam ar grįžusiam į Poskyrį specialistui sudaro ir vykdo adaptacijos programą, skirtą atkurti prarastoms ar įgyti naujoms kompetencijoms, gebėjimams ir žinioms, reikalingoms funkcijoms vykdyti;

5.2. įgyvendina Poskyrio valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą per mokymąsi veikloje, kurio metu įgyjamos naujos ar lavinamos turimos kompetencijos, žinios, sukaupta patirtis, gebėjimai;

5.3. padeda Poskyrio specialistams kurti ir plėtoti bendradarbiavimo su kitais Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių specialistais tinklą;

5.4. supažindina Poskyrio specialistus su Savivaldybės administracijos organizacine kultūra, nuostatais, darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, kitais dokumentais;

5.5. konsultuoja Poskyrių darbuotojus specialiųjų architektūros reikalavimų, projektavimo ir statybų klausimais;

5.6. užtikrindamas nepertraukiamą Projektų patikrinimo poskyrio darbą, tikrina projektinę dokumentaciją, pateiktą per IS „Infostatyba“;

5.7. vykdo statybą leidžiančių dokumentų išdavimo kontrolę;

5.8. siekdamas užtikrinti nepertraukiamą Poskyriui priskirtų funkcijų vykdymą, formuoja Vilniaus mieste projektuojamų objektų statybų leidimus, vykdo statybos projektų kokybės kontrolę, išduoda pažymas apie naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimą vadovaudamasis statybos techniniais reglamentais;

5.9. formuoja ir teikia pasirašyti statybą leidžiančius dokumentus savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui;

5.10. pagal savo kompetenciją Skyriaus vedėjo ar Skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimu atstovauja Poskyriui Savivaldybėje ir kitose organizacijose;

5.11. rengia ir teikia ataskaitas priskirtos veiklos klausimais Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vedėjo  pavaduotojui;

5.12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus strateginius tikslus;

5.13. teikia siūlymus Poskyrio vedėjui dėl Poskyrio veiklos tobulinimo;

5.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus, skundus ir teikia į juos atsakymus;

5.15. administruoja informaciją apie jam paskirtų pavedimų bei suformuotų užduočių vykdymo eigą ir rezultatus į Savivaldybės dokumentų valdymo sistemą „@vilys“ ir (ar) kitas dokumentų ar informacijos registravimo sistemas;

5.16. Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo pavedimu pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

 

_____________________________________________

 

Susipažinau ir sutinku

____________________________

          (parašas)

 

____________________________

   (vardas ir pavardė)

 

_________________________________

             (data)

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią