Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2958/19 2019-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SKLYPO PRIE TUPUTIŠKIŲ G. 40 SUPROJEKTAVIMO IR PLANO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PRIE TUPUTIŠKIŲ G. 40 SUPROJEKTAVIMO IR PLANO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 15 d.   Nr. 30-2958/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 ,,Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“:

1. S u p r o j e k t u o j u  laisvoje (neužstatytoje) natūra grąžinamoje kitos paskirties žemėje sklypą prie Tuputiškių g. 40, kurio:

1.1. paskirtis – kita (pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą žemės sklypas prie Žiedų gatvės yra mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinėje zonoje, kurioje naujų gyvenamųjų namų statyba negalima pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus Pavilnių regioninio parko nuostatus);

1.2. plotas – 1070 (vienas tūkstantis septyniasdešimt) kv. m;

1.3. ribos žemės sklypo plane (M 1:500) pažymėtos linijomis ir skaičiais 1–9;

1.4. taikytinos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“:

1.4.1. sklype ir šalia jo esančių inžinerinių ir statinių naudojimo apribojimas – ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), aerodromo apsaugos zonos (V sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.);

1.4.2. gamtos apsaugos apribojimai – rekreacinės teritorijos (XXXIII sk.), nacionaliniai ir regioniniai parkai (XXXIV sk.), Pavilnių regioninio parko nuostatai. Neleidžiama dalimis parduoti, išnuomoti, įkeisti, dovanoti žemės sklypo, išskyrus atvejus, kai keičiamos gretimų valdų ribos; žemės sklypo parengtą projektą ir paženklinimo–parodymo aktą derinti su Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija. Sklypas tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro              2009 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. D1-341 patvirtintu Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano reglamentu bei saugomų teritorijų apsaugos reglamentais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996;

1.4.3. nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos apribojimai – sklypas yra Tuputiškių gyvenvietės registrinėje vietovėje (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 33512) apsaugos zonoje. Sklypas tvarkomas pagal Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinąjį apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (XIX sk.) bei nustatyta tvarka suderintus projektus.

2. T v i r t i n u  žemės sklypo prie Tuputiškių g. 40 planą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. žemės sklypo savininkai, norėdami plėtoti veiklą sklype prie Tuputiškių g. 40, privalo parengti žemės valdos projektą Pavilnių regioninio parko ir jo zonų ribų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 518, Pavilnių regioninio parko plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. D1-341, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka;

3.2. sklypo dokumentai perduodami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią