Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-478/19 2019-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės       d.

įsakymu Nr.

 

LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS (LLS-2)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Licencijavimo ir leidimų skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

 II. PASKIRTIS

 

2. Licencijavimo ir leidimų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjo (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) politiką prekybos, paslaugų, išorinės reklamos, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir automobiliais taksi, komercinių renginių ir rinkliavų, mokesčių lengvatų suteikimo, licencijų, leidimų išdavimo ir kitose srityse bei formuojant verslui palankią aplinką.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – prekybos, paslaugų, išorinės reklamos, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir automobiliais taksi ir kito verslo viešosiose vietose administravimas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį verslo ir vadybos krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, nustatančiais prekybos ir paslaugų, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir automobiliais taksi, vietinių rinkliavų, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymą, mokesčių lengvatų ir išorinės reklamos klausimus, išmanyti vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prekybos ir (ar) paslaugų organizavimo ir plėtros srityse;  

4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

5.2. vykdo ir įgyvendina Savivaldybės politiką prekybos, paslaugų, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir automobiliais taksi, išorinės reklamos, rinkliavų ir kitų mokesčių nustatymo, mokesčių lengvatų suteikimo, licencijų, leidimų išdavimo  srityse, rengia Savivaldybės dokumentus minėtais klausimais;

5.3. bendradarbiauja su verslo, transporto ir prekybos asociacijomis, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Užimtumo tarnyba ir kitomis organizacijomis, analizuoja jų keliamas problemas ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijai;

5.4. dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe bei teikia svarstyti Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

5.5. nagrinėja Savivaldybės tarybos narių (komitetų) paklausimus, nustatyta tvarka teikia informaciją žiniasklaidai, Savivaldybės struktūriniams padaliniams, kitoms suinteresuotoms institucijoms, priima interesantus, konsultuoja savo veiklos klausimais;

5.6. inicijuoja ir koordinuoja prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose, vietinių rinkliavų, individualios veiklos, licencijavimo, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir automobiliais taksi klausimus, išorinės reklamos įrengimo ir eksploatavimo konkursus;

5.7. analizuoja prekybos ir paslaugų raidą mieste, rengia ir įgyvendina programas šioje srityje bei teikia pasiūlymus;

5.8. pasirašo:

5.8.1. leidimus prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose švenčių ir renginių metu;

5.8.2. leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje;

5.8.3. leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi;

5.9. kontroliuoja:

5.9.1. kaip laikomasi mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijavimo sąlygų;

5.9.2. kaip laikomasi Savivaldybės tarybos patvirtintų Prekybos viešosiose vietose taisyklių;

5.9.3. kaip vykdomi Skyriaus struktūriniams padaliniams nuostatais priskirti uždaviniai;

5.10. analizuoja Skyriaus ir jo struktūrinių padalinių veiklą ir teikia ataskaitas, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui Skyriaus veiklos klausimais;

5.11. rengia ir derina Tarybos sprendimų, mero potvarkių bei Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus veiklos klausimais, kontroliuoja, kaip vykdomi priimti teisės aktai;

5.12. atstovauja Skyriui kitose valstybės, savivaldybių įstaigose, institucijose ir organizacijose;

5.13. koordinuoja valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – duomenų apie suteiktą valstybės pagalbą teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui vykdymą.

5.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitas funkcijas pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus;

            5.15. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybei iškeltus strateginius tikslus;

             5.16. siekiant užtikrinti darbų tęstinumą, pavaduoja Skyriaus vedėją, jo nesant.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________

 

 

Susipažinau ir sutinku:

 

___________________________

                   (parašas)

 

___________________________

            (vardas ir pavardė)

 

___________________________

                    (data)

 

Į pradžią