Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2970/19 2019-11-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PALYDOVO G. 15 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PALYDOVO G. 15 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 18 d.   Nr. 30-2970/19

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 ir 20 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 ,,Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

            1. T v i r t i n u kitos paskirties žemės sklypo Palydovo g. 15 formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-52139), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį M 1:500):

   1.1. plotą – 6164 (šešių tūkstančių vieno šimto šešiasdešimt keturių) kv. m;

1.2. ribas, pridedamame sprendinių brėžinyje pažymėtas linijomis ir skaičiais 1–18;

1.3. naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos;

1.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo – ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), dujotiekio apsaugos zonos (IX sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.).

2. S i ū l a u  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinyje nurodytus servitutus.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. sklypo naudotojai privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl žemės sklypo Palydovo g. 15 suformavimo ir į valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą dėl sklypo duomenų įregistravimo;

3.2. žemės sklypo ribos, plotas ir turinys gali būti tikslinami atlikus sklypo kadastrinius matavimus;

3.3. įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui, specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pavadinimas ir turinys) gali būti tikslinamos atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią