Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-2127 2011-04-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „TROLEIBUSŲ ĮSIGIJIMAS VILNIAUS MIESTE (I ETAPAS)“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „TROLEIBUSŲ ĮSIGIJIMAS VILNIAUS MIESTE (I ETAPAS)“

 

2011 m. balandžio 15 d. Nr. 1-2127

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Pritarti Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.3-SM-01-V priemonės ,,Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ projektui Troleibusų įsigijimas Vilniaus mieste (I etapas)“ pagal priedą.

2. Nustatyti, kad Savivaldybės lėšos tinkamoms ir netinkamoms projekto išlaidoms finansuoti turi būti skiriamos iš Savivaldybės lėšų per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

3. Patvirtinti Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektą (pridedama).

4. Įgalioti Administracijos direktorių pasirašyti:

4.1. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį;

4.2. Projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

 

Meras

Raimundas Alekna

______________

 

 


Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. balandžio 15 d.

sprendimo Nr. 1-2127

priedas

 

PROJEKTO „Troleibusų įsigijimas Vilniaus mieste (I etapas)

 

FINANSAVIMO PLANAS

 

Visa projekto vertė (Lt)

Projektui skiriamas finansavimas (Lt)

Kiti projekto finansavimo šaltiniai (Lt)

Savivaldybės (ar projekto partnerio) lėšos netinkamoms išlaidoms padengti projekto įgyvendinimo laikotarpiu (Lt)

 

Europos Sąjungos fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės bendrojo finansavimo dalis  tinkamoms išlaidoms

17 303 000, 00

12 155  000, 00

0, 00

2 145 000, 00

3 003 000, 00

 

Pastabos:

1. Preliminari projekto vertė – 17 303 000, 00 Lt.

2. Savivaldybė įsipareigoja padengti visas nenumatytas išlaidas, atsiradusias įgyvendinant projektą, jei to negalės padaryti projekto partnerė uždaroji akcinė bendrovė „ilniaus troleibusai“.  

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. balandžio 15 d.

sprendimu  Nr. 1-2127

 

JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIS

NR.

 

2011 m. balandžio      d.

Vilnius

 

 Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Administracijos direktoriaus             , veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Projekto pareiškėjas), ir uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai“, įmonės kodas  120125788, atstovaujama generalinio direktoriaus Vidmanto Romualdo Striškos, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Projekto partneris), atsižvelgdamos į tai, kad Projekto pareiškėjas ir Projekto partneris (toliau – Partneriai) ketina dalyvauti projekte „Troleibusų įsigijimas Vilniaus mieste I etapas“ vadovaudamiesi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, susitarė
ir sudarė šią Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (toliau – sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Šia sutartimi Partneriai susitaria sujungti Partnerių organizacinį ir finansinį potencialą, profesines žinias ir įgūdžius ir kartu įgyvendinti projektą „Troleibusų įsigijimas Vilniaus mieste I etapas“ pagal priemonės Nr. VP3-3.3-SM-01-V „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ remiamą veiklą „ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas (toliau – projektas).

2. Sutarties pagrindu nėra sukuriamas naujas juridinis asmuo, nėra steigiama ūkinė bendrija. Partneriai veikia vadovaudamiesi sutartyje apibrėžtomis nuostatomis ir galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

 

II. PARTNERIŲ ĮNAŠAI

 

3. Partneriai, siekdami įgyvendinti šios sutarties 1 punkte nurodytą tikslą, prisideda šiais įnašais:

3.1. Projekto pareiškėjas skiria bendrojo finansavimo dalį – 2145000 Lt tinkamoms išlaidoms padengti.

3.2. Projekto partneris skiria 3003000 Lt netinkamoms išlaidoms padengti, jei jos būtų patirtos projekto įgyvendinimo metu, kaip pridėtinės vertės mokestis už įsigytus troleibusus, taip pat skiria lėšas kitoms netinkamoms išlaidoms padengti.

4. Projekto pareiškėjas teikia paraišką gauti projekto finansavimą, skiria lėšas projekto bendram finansavimui užtikrinti, koordinuoja projekto veiklas ir užtikrina projekto tęstinumą.

5. Partnerių įnašai, taip pat turtas įgytas kaip jungtinės jų veiklos rezultatas, įgyvendinus projektą, yra Projekto partnerio nuosavybė.

 

III. PARTNERIŲ SUSITARIMAI

6. Partneriai susitaria:

6.1. pavesti Projekto partneriui vykdyti perkančiosios organizacijos funkcijas;

6.2. įpareigoti Projekto partnerį organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka per Savivaldybės viešųjų pirkimų komisiją;

6.3. sudaryti projekto įgyvendinimo ir valdymo grupes;

6.4. nekeisti projekto darbuotojų be išankstinio raštiško suderinimo su Transporto investicijų direkcija.

7. Partneriai, siekdami bendro tikslo, numatyto sutarties 1 punkte, įsipareigoja:

7.1. tinkamai ir laiku atlikti veiksmus, reikalingus bendrai veiklai vykdyti;

7.2. vykdydami bendrą veiklą vienas kitam teikti reikiamą informaciją, žinias ir dokumentus;

7.3. vykdydami bendrą veiklą siekti suderintos veiklos įgyvendinimo;

7.4. tinkamai vykdyti visas sutarties sąlygas, saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims

komercinių, mokslinių ir kitų bendros veiklos paslapčių, išskyrus atvejus, kai yra raštiškas susitarimas dėl paslapties atskleidimo;

7.5. tinkamai vykdyti visus kitus savo įsipareigojimus pagal sutartį ir nesiimti jokių veiksmų, galinčių apsunkinti sutarties tikslo, nurodyto sutarties 1 punkte, įgyvendinimą ar padaryti jį nebepasiekiamą.

7.6. laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

7.6.1. Projekto partneris turi būti perskaitęs paraišką ir susipažinęs su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

7.6.2. projekto įgyvendinimo metu Projekto pareiškėjas privalo reguliariai konsultuotis su Projekto partneriu ir nuolat jį informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

7.6.3. Projekto pareiškėjas Projekto partneriui privalo persiųsti visų Transporto investicijų direkcijai teikiamų ataskaitų kopijas;

7.6.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos Projekto partnerio įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į Transporto investicijų direkciją pirmiausia turi būti raštu suderinti su Projekto partneriu. Sutarties pakeitimas galimas, jeigu jam pritaria Transporto investicijų direkcija;

 

IV. PARTNERIŲ BENDROS IŠLAIDOS

 

8. Partnerių bendros išlaidos (tarp jų ir netinkamos, jei tokios būtų) bei nuostoliai, atsiradę kaip jungtinės veiklos rezultatas, padengiami Projekto partnerio lėšomis. Bendro finansavimo lėšos padengiamos Projekto pareiškėjo lėšomis. Pridėtinės vertės mokestį padengia Projekto partneris.

 

V. PROJEKTO PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

9. Projekto pareiškėjas įsipareigoja:

9.1. naudoti pinigines lėšas tik toms priemonėms, kurios būtinos patvirtintam projektui įgyvendinti;

9.2. laiku šalinti visus trūkumus bei pažeidimus, kurie yra nustatyti projektą prižiūrinčios institucijos;

9.3. atidaryti atskirą projekto sąskaitą banke ir ją tvarkyti;

9.4. laiku ir nustatyta tvarka teikti mokėjimo prašymus Transporto investicijų direkcijai.

 

VI. PROJEKTO PARTNERIO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

10. Projekto partneris įsipareigoja:

10.1. vykdyti informacijos apie projekto finansavimą Sanglaudos fondo ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis viešinimą;

10.2. laiku ir tinkamai atsakyti į pareiškėjo klausimus, prašymus, pretenzijas;

10.3. leisti Projekto pareiškėjui skelbti interneto tinklalapyje projektą viešinančią informaciją;

10.4. laiku šalinti visus trūkumus bei pažeidimus, kurie yra nustatyti projektą prižiūrinčios institucijos;

10.5. teikti Projekto pareiškėjui ir Transporto investicijų direkcijai duomenis ir dokumentus, kurie yra būtini siekiant tinkamai įgyvendinti projektą;

10.6. laiku teikti Projekto pareiškėjui išlaidas pagrindžiančių dokumentų patvirtintas kopijas: sąskaitų faktūrų, prekių perdavimo–priėmimo aktų, pažymų apie pateiktas prekes (forma F-3).

10.7. laiku pervesti lėšas – Partnerio piniginį įnašą, nurodytą sutartyje;

10.8. padengti Projekto pareiškėjo finansinius nuostolius patirtus dėl Projekto partnerio kaltės ar laiku neįvykdytų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, pagal Projekto pareiškėjo pateiktus pagrindžiančius dokumentus, įrodančius Projekto partnerio kaltę;

10.9. nuo sutarties įsigaliojimo ir penkerius metus nuo projekto pabaigos neperleisti, neparduoti, neįkeisti turto ar kitaip nesuvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuris įsigytas iš projekto finansavimo lėšų.

10.10. nuo projekto finansavimo sutarties įsigaliojimo ir penkerius metus nuo projekto pabaigos be Transporto investicijų direkcijos raštiško sutikimo nekeisti savo veiklos, kuriai skiriamos projekto finansavimo lėšos, pobūdžio ar įgyvendinimo sąlygų ir nenutraukti šios veiklos, nedalyvauti reorganizavime ir nesireorganizuoti, jeigu tai galėtų būti reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatų pažeidimas. Paaiškėjus minėtoms aplinkybėms, projekto vykdytojas nedelsdamas turi pranešti Transporto investicijų direkcijai.

 

VII. KONFIDENCIALUMAS

 

11. Visa informacija ir dokumentai, kuriuos Partneriai gavo vienas iš kito, yra konfidencialūs, todėl vienas Partneris neturi teisės skelbti šios informacijos be raštiško kito Partnerio sutikimo.

 

              VIII. PARTNERIŲ TEISĖ Į INFORMACIJĄ

 

12. Kiekvienas Partneris turi teisę susipažinti su bendrų reikalų tvarkymo dokumentais, nesvarbu įgaliotas jis ar ne tvarkyti bendrus reikalus. Susitarimai, kurie šią teisę apriboja ar panaikina, negalioja.

 

        IX. ATSAKOMYBĖ

 

13. Partneriai atsako solidariai pagal bendras prievoles, susijusias su Projekto įgyvendinimu, jei šios prievolės atsirado iki šios sutarties vykdymo. Atsakomybę už tinkamą projekto įgyvendinimą prisiima Projekto partneris.

14. Kiekvienas partneris atsako už išlaidas ir nuostolius, kurie yra patirti dėl šio partnerio pareigų nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

15. Partneriai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygas.

 

X. TURTO, PAJAMŲ IR PELNO PASKIRSTYMAS

 

16. Visos projekto finansavimo lėšos pervedamos į Projekto pareiškėjo sąskaitą banke.

17. Visos gautos projekto pajamos ir pelnas pervedamas į Projekto partnerio sąskaitą banke.

18. Partnerių įgytas turtas kaip bendros veiklos rezultatas yra Projekto partnerio nuosavybė

19. Projekto partneris jokiu būdu negali parduoti, perleisti, įkeisti turto ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti yra skiriama parama, penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

 

XI. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS, KURIŲ NEGALIMA NUGALĖTI

 

20. Nė vienas Partneris nebus laikomas sulaužęs sutarties įsipareigojimus, jei tų įsipareigojimų nevykdymas yra sąlygotas bet kokios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios kyla nuo sutarties įsigaliojimo.

21. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

 

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

      22. Ši sutartis galioja projekto paraiškos teikimo ir įgyvendinimo laikotarpiu ir penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

      23. Sutarties nutraukimas, papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie yra įforminti raštu ir patvirtinti šalių parašais ir antspaudais.

      24. Sutarties pakeitimus ir papildymus Projekto pareiškėjas privalo pateikti Transporto investicijų direkcijai.

25. Sutartį galima keisti:

      25.1. jei sutartis keičiama iki administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapų pabaigos, pakeitimai turi būti įforminami kaip sutarties pakeitimai. Sutarties pakeitimai turi būti suderinti su Transporto investicijų direkcija;

25.2. jei sutartis keičiama po projekto paraiškos vertinimo ataskaitos pateikimo Susisiekimo ministerijai, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pakeitimai negali turėti esminės įtakos paraiškos vertinimo išvadoms ir turi neprieštarauti VP3-3.3-SM-01-V priemonės „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3-561, nuostatoms. Pakeitimai turi būti įforminami kaip šios sutarties pakeitimai. Šie pakeitimai turi būti suderinti su Transporto investicijų direkcija.

26. Sutartis nutraukiama:

26.1. Projekto pareiškėjui vienašališkai atsisakius Projekto finansavimo ir administravimo sutarties, jei nebuvo išmokėta paramos dalis arba jei grąžinama sumokėta paramos lėšų dalis;

26.2. projekto vykdymą prižiūrinčiai institucijai priėmus sprendimą nutraukti Projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir apie tai pranešus Projekto pareiškėjui.

      27. Kiekvienas sutarties Partneris turi teisę nutraukti šią sutartį, jeigu kitas Partneris ją iš esmės pažeidžia.

 

XIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

   28. Partneriai, vykdydami šią sutartį vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šios sutarties papildymais ir priedais.

29. Nesutarimai sprendžiami šalių derybomis. Jeigu nesutarimų pašalinti nepavyksta, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

30. Šioje sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

31. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) ir kiekvienas jų turi vienodą juridinę galią.

 

XIV. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, a.s. LT087044060002922952, AB SEB bankas, banko kodas 70440, el.paštas e.vicemeras@vilnius.lt.

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai“, įmonės kodas 120125788, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, a. s. LT727300010107593488 „Swedbanke“, AB, banko kodas 73000, el. paštas vilnius@troleibusai.lt.

 

Partnerių įgaliotų atstovų parašai:

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

direktorius                                                                                                    

  A.V.                            _______________                                    _______________

                                                                (parašas)                            (vardas, pavardė)                                        

UAB „Vilniaus troleibusai“

generalinis direktorius                                                                        Vidmantas Romualdas Striška                      

A.V.                              _______________                                      _______________

                                                                (parašas)                 (vardas, pavardė)

______________

 

Į pradžią