Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-547 2012-05-02
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „EKOLOGIŠKŲ AUTOBUSŲ ĮSIGIJIMAS VILNIAUS MIESTE (II ETAPAS)“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „EKOLOGIŠKŲ AUTOBUSŲ ĮSIGIJIMAS VILNIAUS MIESTE (II ETAPAS)“

 

2012 m. gegužės 2 d. Nr. 1-547

Vilnius

 

 Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Pritarti Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.3-SM-01-V priemonės ,,Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ projektui Ekologiškų autobusų įsigijimas Vilniaus mieste (II etapas)“ pagal priedą.

2. Nustatyti, kad Savivaldybės lėšos tinkamoms ir netinkamoms projekto išlaidoms finansuoti turi būti skiriamos iš Savivaldybės lėšų per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

3. Patvirtinti Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (pridedama).

4. Įgalioti Administracijos direktorių pasirašyti:

4.1. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį;

4.2. Projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

5. Pripažinti netekusiu galios 2011 m. balandžio 15 d. sprendimą Nr. 1-2127 „Dėl pritarimo projektui „Troleibusų įsigijimas Vilniaus mieste (I etapas)“.

 

Meras

Artūras Zuokas

 

 

 

Dokumento priedai:
1-547 - DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „EKOLOGIŠKŲ AUTOBUSŲ ĮSIGIJIMAS VILNIAUS MIESTE (II ETAPAS)“ (SUTARTIS)
1-547 - DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „EKOLOGIŠKŲ AUTOBUSŲ ĮSIGIJIMAS VILNIAUS MIESTE (II ETAPAS)“ (FINANSAVIMO PLANAS)
Į pradžią