Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-799 2012-09-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SANTARIŠKIŲ G., VILNIUJE, STATYBOS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SANTARIŠKIŲ G., VILNIUJE, STATYBOS

 

2012 m. rugsėjo 12 d. Nr. 1-799

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Statyti vaikų lopšelį-darželį žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0005:481, unikalusNr. 4400-2010-5568), esančiame Santariškių g., Vilniuje. Numatomas lėšų poreikis 14060970 (keturiolika milijonų šešiasdešimt tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt) Lt.

2013 m. gegužės 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1183 redakcija

 

2. Įpareigoti:

2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Vilniaus vystymo kompanija“ bendrovės lėšomis sumokėti rangovui ir paslaugų tiekėjams už 1 punkte nurodytame objekte atliktus darbus ir suteiktas paslaugas;

2.2. Švietimo, kultūros ir sporto departamentą pasirašyti su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus vystymo kompanija“ 1 punkte nurodyto objekto projekto valdymo paslaugų teikimo užsakymo formą ir priimti iš uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ atliktų darbų ir suteiktų paslaugų aktus bei patirtas išlaidas pateisinančius dokumentus;

2.3. Finansų departamentą ir Švietimo, kultūros ir sporto departamentą įtraukti į 2013 metų ir vėlesnius Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto projektus, teikiamus svarstyti ir tvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai,  lėšas 3 punkte nurodytai skolai apmokėti;

2.4. Ekonomikos ir investicijų departamentą įregistruoti nekilnojamojo turto registre Savivaldybės nuosavybės teises į 1 punkte nurodytą objektą.

3. Laikyti uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ pagal 2.1 punktą rangovui ir paslaugų tiekėjams sumokėtą sumą ir su tuo susijusius finansavimo kaštus (jeigu tokių bus) bei atlyginimą uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vystymo kompanija“ už 1 punkte nurodyto objekto statybos projekto valdymą Vilniaus miesto savivaldybės skola.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1183 - 2013-05-08
DĖL TARYBOS 2012-09-12 SPRENDIMO NR. 1-799 „DĖL VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SANTARIŠKIŲ G., VILNIUJE, STATYBOS“ PAKEITIMO
Į pradžią