Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1450 2018-03-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2017-02-01 SPRENDIMO NR. 1-818 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2017-02-01 SPRENDIMO NR. 1-818 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. kovo 21 d.   Nr. 1-1450

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad nuo 2019 m. sausio 1 d., įgyvendinant principą „teršėjas moka“, bus nustatoma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kas ketvirtį perskaičiuojant kintamą įmokos dalį, priklausomai nuo faktiškai ankstesnį ketvirtį atiduotų komunalinių atliekų svorio.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 1 d.

sprendimu Nr. 1-818

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m.           d. sprendimo Nr.           redakcija)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS Vietinės Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir ATLIEKŲ tvarkymą nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.                   Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Rinkliava) apskaičiavimo ir administravimo principus, Rinkliavos mokėtojus, Rinkliavos mokėjimo, lengvatų teikimo ir permokų grąžinimo tvarką.

2.                   Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-445, ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

3.                   Rinkliava nustatoma visiems Vilniaus miesto savivaldybės (toliau − Savivaldybė) komunalinių atliekų turėtojams, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise valdantiems nekilnojamąjį turtą, kurio rūšių sąrašą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir kuriam Savivaldybė yra nustačiusi mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas (toliau − MKA susikaupimo normos).

4.                   Vertinant, kad atliekų turėtojų veikla, turinti įtakos komunalinių atliekų susidarymui nekilnojamojo turto objektuose, yra labai skirtinga, nekilnojamojo turto objektai skirstomi į kategorijas (1 priedas), kurioms nustatomos konkrečios MKA susikaupimo normos.

5.                   Nekilnojamojo turto objektų kategorijos ir MKA susikaupimo normos nustatomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. D1-150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“.

6.                   Rinkliavos apskaičiavimą, apskaitą, surinkimo kontrolę ir nepriemokų išieškojimą vykdo Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (toliau – VASA).

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7.                   Nuostatuose vartojamos šios sąvokos:

7.1.            apmokestinamos nekilnojamojo turto objektų kategorijos – nekilnojamojo turto objektų suskirstymas į kategorijas, kurioms nustatomos MKA susikaupimo normos ir kurios apmokestinamos Rinkliava;

7.2.            MKA susikaupimo norma – vidutinis mišrių komunalinių atliekų kiekis (kilogramais), surenkamas į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, tenkantis kiekvienos nekilnojamojo turto objektų kategorijos vienam kvadratiniam metrui per metus;

7.3.            mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai, jeigu Nuostatuose nėra nurodoma kitaip;

7.4.            Rinkliava – Savivaldybės tarybos patvirtinta vietinė dvinarė Rinkliava, kurią Nuostatuose nustatyta tvarka privalo mokėti visi komunalinių atliekų turėtojai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

7.5.            Rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis Rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta mokestinė prievolė mokėti Rinkliavą;

7.6.            VASA – Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, atliekanti teisės aktų nustatyta tvarka pavestas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas.

8.                   Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ REGISTRAS

9.                   Komunalinių atliekų turėtojų registrą (toliau – Registras) tvarko VASA.

10.              Komunalinių atliekų turėtojų registravimo teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 14 dalis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. D1-950 patvirtintas Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašas,  Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

11.              Registro duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

12.               Registro duomenys, reikalingi Rinkliavai administruoti, renkami ir tvarkomi naudojantis Nekilnojamojo turto registro, Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Savivaldybės administracijos ir kitų subjektų turimais duomenimis.

13.              VASA, vykdydama atliekų turėtojų registravimą, tvarko šiuo duomenis:

13.1.        nekilnojamojo turto objekto adresas, naudojimo paskirtis, plotas, unikalus numeris;

13.2.        nekilnojamojo turto objekte vykdomos veiklos pobūdis, objekto naudojimo intensyvumas (nuolat naudojamas / nenaudojamas);

13.3.        nekilnojamojo turto objekto savininko arba savininko atstovo pagal įstatymą, arba savininko įgalioto asmens, arba asmenų, sudariusių jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti, vardas, pavardė, gimimo data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

13.4.        nekilnojamojo turto savininkų arba įgaliotų asmenų pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;

13.5.        atliekų turėtojo identifikavimo kodas;

13.6.        nekilnojamojo turto objektui priskirtas individualus arba bendrojo naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineris, jo tūris (dydis), ištuštinimo dažnis, pastatymo data, pastatymo vieta;

13.7.        kiti duomenys, būtini Registrui tvarkyti ir Rinkliavai administruoti (pvz., lengvatos, išvežtų atliekų svoris ir pan.).

14.              Registro duomenys apie naujai įregistruotus nekilnojamojo turto objektus atnaujinami periodiškai ir (ar) paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms arba Rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją VASA.

15.              Registras gali būti papildytas duomenimis apie naudojamus Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus ir neregistruotinus nekilnojamojo turto objektus, ne pagal paskirtį naudojamus nekilnojamojo turto objektus, naudojamus nekilnojamojo turto objektus, kurių paveldėjimo dokumentai nesutvarkyti, vadovaujantis gauta informacija iš Savivaldybės administracijos, seniūnų, sodininkų ir garažų bendrijų pirmininkų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų šaltinių.

16.              VASA prašymu papildomus duomenis privalo pateikti visi Rinkliavos mokėtojai, jeigu šie duomenys yra būtini Nuostatuose nurodytoms funkcijoms atlikti.

17.              Rinkliavos mokėtojai, perleidę nekilnojamojo turto objektą, raginami pateikti VASA informaciją apie nekilnojamojo turto objekto įgijėją ir pateikti nekilnojamojo turto objekto perleidimo sandorio kopiją.

18.              VASA turi teisę priimti sprendimą dėl atliekų turėtojų duomenų tikslinimo šiais atvejais:

18.1.        VASA atlikus patikrą vietoje ir nustačius faktinius duomenis, kurie skiriasi nuo VASA turimų duomenų, išskyrus Nekilnojamojo turto registro duomenis, kurie laikomi teisingais, kol nepakeisti;

18.2.        VASA atlikus patikrą vietoje ir nustačius duomenis, kurie skiriasi pagal faktinę nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį, jame vykdomos veikos pobūdį bei nustačius turto naudojimo intensyvumo faktą;

18.3.        atliekų turėtojui pateikus prašymą dėl duomenų patikslinimo ir prašyme pateiktos informacijos pagrindimo dokumentus.

19.              Komunalinių atliekų turėtojų pateiktus prašymus, pretenzijas ir kitus klausimus dėl jų registravimo Registro duomenų bazėje nagrinėja VASA.

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVOS APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

20.                Rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios Rinkliavos dedamųjų.

21.              Pastoviosios ir kintamosios Rinkliavos dedamųjų dydžiai nustatomi 1 (vienam) apmokestinamajai kategorijai priskirto nekilnojamojo turto bendro ploto kvadratiniam metrui eurais (apvalinama iki keturių skaitmenų po kablelio) už kalendorinius metus.

22.              Apmokestinimo Rinkliava objektas (vienetas) yra 1 (vienas) nekilnojamojo turto bendro ploto kvadratinis metras (tuo atveju, jeigu atliekų turėtojo nekilnojamasis turtas, priskirtas apmokestinamajai kategorijai, yra sodininkų bendrijos teritorijoje, apmokestinimo objektu laikomas žemės sklypo ploto kvadratinis metras, o kai žemės sklypas nesuformuotas – priskirto ar naudojamo žemės ploto kvadratinis metras).

23.              Bendras Rinkliavos dydis apskaičiuojamas nekilnojamojo turto objektų kategorijoms nustatytą bendrą pastoviosios Rinkliavos dedamosios dydį (3 priedo 4 stulpelis) bei konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai nustatytą kintamosios Rinkliavos dedamosios dydį (3 priedo 5 stulpelis) padauginus iš konkretaus apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto bendrojo ploto ir gautus rezultatus sudėjus.

24.              Rinkliava mokama už kiekvieną apmokestinamajai nekilnojamojo turto objektų kategorijai priskirtą nekilnojamojo turto objektą.

25.              Rinkliavos dydžius, kurie bus taikomi nuo ateinančių metų sausio 1 d. iki einamųjų metų pabaigos, įskaitant nustatytos Rinkliavos indeksavimo atvejį, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintose Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėse, tvirtina Savivaldybės taryba.

26.              Rinkliava turi padengti visas būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

27.              Būtinąsias sąnaudas sudaro:

27.1.        mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių eksploatavimą, sąnaudos;

27.2.        mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudos, įskaitant mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis komunalinėmis atliekomis, sąvartynų eksploatavimo sąnaudos, įskaitant atidėjimus sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo;

27.3.        į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitos tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

27.4.        didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

27.5.        į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinių (buityje susidarančių) atliekų, didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

27.6.        biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos;

27.7.        kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos;

27.8.        kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos;

27.9.        netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo sąnaudos;

27.10.     komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo sąnaudos;

27.11.     visuomenės švietimo ir informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais sąnaudos, išskyrus tas visuomenės švietimo ir informavimo sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka;

27.12.     komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos (pvz., komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus (VASA) darbuotojų atlyginimų, biuro eksploatavimo, kuro, Rinkliavos apskaičiavimo, sąskaitų išrašymo, Rinkliavos surinkimo, jos nepriemokos išieškojimo sąnaudos ir pan.);

27.13.     į būtinąsias sąnaudas įtraukiamos regiono atliekų tvarkytojo apskaičiuotos sąnaudos, tenkančios Savivaldybės atliekų turėtojams, kai Vilniaus miesto atliekų turėtojų komunalinių atliekų tvarkymas Savivaldybės teritorijoje organizuojamas per Vilniaus regiono atliekų tvarkytoją.

28.              Apskaičiuotos (nustatytos) būtinosios sąnaudos (pateikiamos 2 priede) skirstomos į:

28.1.        pastoviąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas – nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pvz., atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, bendrosios veiklos ir administracinės sąnaudos);

28.2.        kintamąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas – su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pvz., kintamosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos, kintamosios atitinkamos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudos: kuro ir tepalų sąnaudos, sunaudotos žaliavos ir medžiagos, atsarginės dalys, inventorius ir kt. sąnaudos).

29.              Būtinosios sąnaudos nustatomos pagal formulę:

BS = ∑ PSp + ∑ KSp, kur:

BS – būtinosios metinės su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos;

PS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviosios sąnaudos;

KS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamosios sąnaudos;

p – atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas, kuris kinta nuo 1 iki n, atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių.

30.              Pastovioji Rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų visas pastoviąsias sąnaudas, o kintamoji Rinkliavos dedamoji – tokia, kad padengtų visas kintamąsias sąnaudas.

31.              Rinkliavos lengvatos gali būti nustatomos atitinkamu Savivaldybės tarybos sprendimu.

32.              Savivaldybės tarybos sprendimu Rinkliavos dydis gali būti indeksuotas kartą per metus, taikant metinį vartojimo kainų indeksą, jei jis didesnis kaip 1,1.

33.              Vidutinės MKA susikaupimo normos ir Rinkliavos dedamųjų dydžiai yra nurodyti Nuostatų 3 priede.

34.              Pastovioji Rinkliavos dedamoji taikoma apskaičiuojant Rinkliavą visiems atliekų turėtojams pagal bendrą apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto plotą.

35.              Kintamoji Rinkliavos dedamoji taikoma apskaičiuojant Rinkliavą visiems atliekų turėtojams atsižvelgiant į jų valdomų nekilnojamojo turto objektų kategorijas, pagal atiduodamų mišrių komunalinių atliekų svorio (kiekio) normą.

36.              Kintamoji Rinkliavos dedamoji neskaičiuojama atliekų turėtojams (išskyrus į sodininkų bendrijų teritoriją patenkančių žemės sklypų kategoriją ir garažų bendrijas), kurie VASA deklaruoja, kad komunalinių atliekų surinkimo paslauga jiems bus nereikalinga, nes apmokestinamas nekilnojamasis turtas yra arba bus nenaudojamas tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip trys mėnesiai per tuos pačius kalendorinius metus ir ne ilgesnį kaip vieni metai), ir pateikia prašymą (4 priedas) bei dokumentus, įrodančius nesinaudojimo nekilnojamuoju turto objektu laikotarpį.

37.              Atliekų turėtojai, deklaruodami nesinaudojimo nekilnojamojo turto objektu faktą, taip pat turi patvirtinti raštu, kad naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės nėra ir deklaruotą laikotarpį nebus perleistos tretiesiems asmenims, nurodytu laikotarpiu nekilnojamojo turto objekte nėra ir deklaruotą laikotarpį nebus gyvenama arba vykdoma ūkinė veikla.

38.              Pasibaigus deklaruotam nesinaudojimo nekilnojamojo turto objektu laikotarpiui, per 30 kalendorinių dienų tokio nekilnojamojo turto objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo, deklaravęs, kad nesinaudos nekilnojamuoju turtu, už deklaruotą nesinaudojimo nekilnojamojo  turto objektu laikotarpį pateikia VASA šiuos dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamojo turto objektu nesinaudota:

38.1.        elektros tiekėjo išduotą pažymą apie per mėnesį sunaudotą elektros energiją (sunaudota elektros energija neturi viršyti 10 kWh);

38.2.        vandens tiekėjo pažymą apie per metus sunaudotą vandens kiekį (jei yra miesto vandentiekis, sunaudotas vandens kiekis neturi viršyti 1 m3);

38.3.        kitus dokumentus, pagrindžiančius paslaugos teikimo poreikio nebuvimą / nekilnojamojo turto nenaudojimo faktą.

39.              Nepateikus šių dokumentų ar jų kopijų, VASA už deklaruotą nesinaudojimo nekilnojamojo  turto objektu laikotarpį priskaičiuoja kintamąją Rinkliavos dalį ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia tokio nekilnojamojo turto objekto savininkui pranešimą apie prievolę sumokėti rinkliavą.

40.              Duomenų apie komunalinių atliekų rūšiavimą apskaitą Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka vykdo VASA.

41.              Rinkliavą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus dydžius, vadovaudamasi Nuostatais, apskaičiuoja VASA. Apskaičiuotą Rinkliavą VASA nurodo Rinkliavos mokėjimo pranešime, siunčiamame kiekvienam Rinkliavos mokėtojui.

42.              Mokėjimo pranešimai siunčiami Rinkliavos mokėtojams pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje nurodytą apmokestinamo nekilnojamojo turto objektų adresus.

43.              Tais atvejais, kai tam pačiam atliekų turėtojui priskaičiuota Rinkliava už daugiau negu vieną apmokestinamą nekilnojamojo turto objektą, jam siunčiamas vienas mokėjimo pranešimas jo deklaruotos nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, kai Rinkliavos mokėtojas yra fizinis asmuo,  arba buveinės registracijos adresu, kai Rinkliavos mokėtojas yra juridinis asmuo, o esant Rinkliavos mokėtojo rašytiniam prašymui toks mokėjimo pranešimas gali būti siunčiamas kitu faktiniu (nuolatinės gyvenamosios ar veiklos) vietos adresu.

44.              Tais atvejais, kai apmokestinamo nekilnojamojo turto objektas neturi adreso (pašto dėžutės), arba Rinkliavos mokėtojo rašytiniu prašymu mokėjimo pranešimas siunčiamas pagal Rinkliavos mokėtojo deklaruotą ar jo pageidavimu nuolatinę gyvenamąją vietą.

45.              Mokėtinas Rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai Rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 Eur. Kai Rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 Eur, jis apvalinamas ir  nustatomas eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

46.              Rinkliava gali būti sumokama vienu iš Rinkliavos mokėjimo pranešime nurodytų būdų.

47.              Už Rinkliavos priėmimo paslaugą moka Rinkliavos mokėtojas pagal įmokas priimančių subjektų nustatytus įkainius.

48.              Rinkliavos tarifus tvirtina Savivaldybės taryba.

49.              Ateinančio mokestinio laikotarpio Rinkliavos dydžiai patvirtinami ir paskelbiami VASA bei Savivaldybės interneto tinklalapiuose iki einamųjų metų pabaigos. Tais atvejais, kai iki pirmiau nurodytos datos nėra patvirtinamas Rinkliavos dydis, taikomas ateinančiam mokestiniam laikotarpiui, galioja praėjusį mokestinį laikotarpį galiojęs Rinkliavos dydis.

50.              Rinkliava apskaičiuojama kiekvienam apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto bendraturčiui proporcingai jo valdomai tokio nekilnojamojo turto objekto daliai. Tuo atveju, jei nekilnojamo turto objektas yra valdomas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, mokėjimo pranešimas yra siunčiamas vienam iš savininkų.

 

V SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

51.              Rinkliava skaičiuojama nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kai atliekų turėtojas tapo apmokestinamajai nekilnojamojo turto objektų kategorijai priskirto nekilnojamojo turto objekto savininku ir neskaičiuojama nuo to mėnesio, per kurį atliekų turėtojas neteko nuosavybės teisės į minėtą turtą.

52.              Mokestinė prievolė nurodoma Rinkliavos mokėtojui iki kiekvienų mokestinio laikotarpio metų kovo 1 d. siunčiamame mokėjimo pranešime, kuriame nurodomos apskaičiuotos mokėtinos sumos už visą mokestinį laikotarpį ir kiekvieną ketvirtį. Mokėjimo pranešimo formą, įteikimo Rinkliavos mokėtojams būdus ir tvarką, galimus Rinkliavos mokėjimo būdus nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

53.              Rinkliava turi būti sumokama vienu mokėjimo pranešime nurodytų būdų. Mokėjimo pranešime nurodyta Rinkliava mokama Rinkliavos mokėtojui pasirinkus mokėjimo pranešime nurodytus laikotarpius (už ketvirtį ar visą mokestinį laikotarpį). Tuo atveju, kai mokama už visą mokestinį laikotarpį, mokėjimas turi būti atliktas iki mokestinio laikotarpio pirmojo ketvirčio pabaigos. Mokant kas ketvirtį Rinkliava mokama į pranešime nurodytą sąskaitą iki einamojo ketvirčio trečio mėnesio paskutinės dienos.

54.              Pasikeitus apmokestinamojo nekilnojamojo turto objekto plotui ar kitiems duomenims, turintiems įtakos Rinkliavos dydžiui, mokestinės prievolės dydis perskaičiuojamas, ir apskaičiuotas dydis taikomas nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, per kurį pasikeitė pirmiau paminėti duomenys, ir Rinkliavos mokėtojas pateikia tokius pasikeitimus patvirtinančius dokumentus (Nekilnojamojo turto registro išrašus ar kitus dokumentus, patvirtinančius Rinkliavos dydžiui įtaką turinčių aplinkybių atsiradimą). Skirtumas susidaręs dėl Rinkliavos perskaičiavimo turi būti sumokėtas / grąžintas per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo / Rinkliavos mokėtojo prašymo pateikimo VASA dienos, o esant Rinkliavos permokai permokos dydis, negavus Rinkliavos mokėtojo prašymo VASA grąžinti permoką po jo informavimo apie permokos susidarymą, įskaitomas į ateinantį mokestinį laikotarpį.

55.              Nustačius, kad Rinkliavos mokėtojas pateikė neteisingus duomenis Rinkliavai apskaičiuoti ir dėl to jam Rinkliava nebuvo skaičiuojama arba buvo priskaičiuota mažesnė, nei numato Nuostatai, perskaičiuojamas mokėtinas Rinkliavos dydis nuo to laiko, nuo kurio Rinkliava buvo skaičiuojama remiantis neteisingais duomenimis, o susidaręs neteisingai skaičiuotos Rinkliavos skirtumas pridedamas prie artimiausiam ketvirčiui paskaičiuotos mokėtinos sumos.

56.              Rinkliavos dydžio perskaičiavimas, nurodytas 41 punkte, taikomas už 5 (penkis) praėjusius mokestinius laikotarpius.

 

VI SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

57.              Rinkliavos mokėtojas turi teisę:

57.1.        susipažinti su Registre sukauptais duomenimis apie jį bei su visa informacija, susijusia su Rinkliavos dydžiu, jo apskaičiavimu ir atliekų tvarkymo sąnaudomis;

57.2.        reikalauti pakeisti ar patikslinti apie jį sukauptus Registro duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

57.3.        pateikęs prašymą, gauti mokėjimo pranešimą pagal nuolatinę gyvenamąją vietą;

57.4.        pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui, kreiptis su prašymu perskaičiuoti Rinkliavą;

57.5.        kitas teisės aktuose nustatytas teises.

58.              Rinkliavos mokėtojas privalo:

58.1.        laiku mokėti jam apskaičiuotą Rinkliavą;

58.2.        teikti duomenis, reikalingus Rinkliavai apskaičiuoti;

58.3.        sudaryti sąlygas VASA patikrinti faktinį nekilnojamojo turto naudojimą ir (ar) deklaruotų duomenų teisingumą.

 

VII SKYRIUS

DELSPINIGIŲ DYDIS, JŲ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO TVARKA IR ATLEIDIMO NUO DELSPINIGIŲ ATVEJAI

 

59.              Delspinigiai skaičiuojami už nesumokėtą arba pavėluotai į Savivaldybės biudžeto sąskaitą sumokėtą Rinkliavą.

60.              Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai Rinkliava turėjo būti sumokėta į Savivaldybės biudžeto sąskaitą.

61.              Delspinigiai skaičiuojami kiekvieną dieną ir baigiami skaičiuoti Rinkliavos sumokėjimo dieną įskaitytinai arba tą dieną, kai teisės aktų nustatyta tvarka mokestinė prievolė pasibaigia (pvz., priverstinai išieškoma mokestinė nepriemoka, fizinis asmuo mirė ir nėra galimybės padengti mokestinės nepriemokos iš mirusio asmens palikimo ir kt.).

62.              Delspinigių dydis neturi viršyti Lietuvos Respublikos finansų ministro pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą nustatyto delspinigių dydžio. Delspinigių dydis apskaičiuojamas pagal tą dieną paskelbtą galiojusių delspinigių dydį.

63.              Rinkliavos mokėtojas atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo, jeigu įrodo, kad negalėjo laiku sumokėti Rinkliavos įmokos dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti.

 

VIII SKYRIUS

RINKLIAVOS SURINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

64.              Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolierius.

65.              Nesumokėta Rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant galimybę vykdyti neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių ir antstolių paslaugomis.

66.              Rinkliavos išieškojimo senaties terminas yra 10 metų.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67.              Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Rinkliavai apskaičiuoti, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

68.              Rinkliavos lėšos naudojamos apmokėti išimtinai Savivaldybės organizuojamos atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas.

69.              Skundus dėl VASA priimtų sprendimų ir (ar) Nuostatų pažeidimų nagrinėja Savivaldybės administracija.

70.              Nuostatų įgyvendinimo tvarka nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

71.              Nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę organizuoja Savivaldybės administracija.

_____________________________


Vilniaus miesto savivaldybės

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

1 priedas

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOS

 

Eil. nr.

Kategorijos pavadinimas

Kategorijos apibūdinimas

1.

Gyvenamoji – daugiabučiai pastatai

Daugiabučiai gyvenamieji namai − 3 ir daugiau būstų namai.  

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (butai, bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai, nakvynės namai, socialinis būstas ir kiti panašios paskirties objektai).

2.

Gyvenamoji – individualūs namai

Individualūs gyvenamieji namai – 1 arba 2 būstų namai ir sodo namai, kuriuose yra deklaruotų gyventojų.

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai šeimai.

3.

Viešbučių

Pastatai ir patalpos naudojami trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai, kaimo turizmo sodybos ir panašiai).

4.

Administracinė

Pastatai ir patalpos naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai).

5.

Prekybos

Pastatai ir patalpos naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės (išskyrus prekybos patalpas, esančias degalinių teritorijose), knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai ir kiti panašios paskirties objektai).

6.

Paslaugų

Pastatai ir patalpos naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai).

7.

Maitinimo

Pastatai ir patalpos naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, įskaitant lauko kavines ir kitus panašios paskirties objektus).

8.

Garažų

Pastatai ir patalpos naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus garažus lengviesiems automobiliams, esančius namų valdoje).

9.

Gamybos ir pramonės, transporto, sandėliavimo

Pastatai ir patalpos naudojami:

- gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai);

- transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai);

- sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti).

10.

Mokslo, kultūros ir švietimo, sporto, poilsio 

Pastatai ir patalpos naudojami:

- švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinių tyrimų įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai);

- kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai);

- sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtų klubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai);

- poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai, poilsio stovyklos (stovyklavietės), poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai).

11.

Gydymo

Pastatai ir patalpos naudojami gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicinos pagalba ir sveikatos priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, sveikatos priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai).

12.

Prekybinės paskirties patalpų, esančių  degalinių teritorijose

Pastatai ir patalpos naudojami didmeninei ir (ar) mažmeninei prekybai naftos produktais ir kitomis prekėmis (parduotuvės-operatorinės).

13.

Į sodininkų bendrijų teritoriją patenkantys žemės sklypai

Priskiriami mėgėjų sodo teritorijos žemės sklypai, skirti mėgėjų sodininkystei, vieno buto gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, kitos (sodų) paskirties pastatams, išskyrus žemės sklypus, kuriuose yra Nekilnojamojo turto registre registruoti individualūs gyvenamieji namai arba sodo namai, kuriuose yra deklaruotų gyventojų.

14.

Kita (religinė, specialioji ir kitos paskirties objektai)

Pastatai ir patalpos naudojami:

- religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai);

- specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai);

- pastatai ir patalpos kitai paskirčiai (lošimo patalpos) ir kiti savarankiški objektai, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai.

 

_________________________


Vilniaus miesto savivaldybės

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

2 priedas

 

BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ DETALIZAVIMAS, IŠSKIRIANT PASTOVIĄSIAS IR KINTAMĄSIAS SĄNAUDAS*

 

Nr.

Sąnaudų sąrašas

Sąnaudos Eur/tona

Pastoviosios

Kintamosios

Iš viso:

1.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo kaina

4,73

11,98

16,71

2.

MBA kaina

12,26

41,28

53,54

3.

Į MBA patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo MKA sąnaudos

4.

DGA aikštelių eksploatavimo sąnaudos

2,71

1,48

4,19

5.

DGA, pavojingų, tekstilės ir kt. atliekų surinkimas

6.

Biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos

7.

Kompostavimo aikštelių eksploatacijos sąnaudos

8.

Kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos

9.

Visuomenės švietimas

0,07

0,00

0,07

10.

Netinkamų eksploatuoti sąvartynų priežiūra

3,00

0,00

3,00

11.

KA tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo sąnaudos

11,38

12,75

24,13

12.

KA tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos

2,76

0,00

2,76

Iš viso (be VASA veiklos sąnaudų):

36,91

67,49

104,40

VASA veiklos sąnaudos:

8,83

3,66

12,49

IŠ VISO (su VASA veiklos sąnaudomis):

45,74

71,15

116,89

Sąnaudų dalis proc.:

39,1 %

60,9 %

100 %

 

* Būtinųjų sąnaudų, taikomų apskaičiuojant rinkliavą už 2018 metų mokestinį laikotarpį, apskaičiavimas yra prognozinio pobūdžio, padarytas išanalizavus šiuo metu veikiančių komunalinių atliekų vežėjų ir kitų atliekų tvarkymo sistemos dalyvių duomenis. Antraisiais ir kiekvienais paskesniais rinkliavos galiojimo metais patvirtinti būtinųjų sąnaudų dydžiai peržiūrimi ir, esant pagrindui, perskaičiuojami atsižvelgiant į iš atliekų tvarkymo sistemos dalyvių gautus aktualius (faktinius) duomenis apie praėjusį (prieš šiuos metus buvusį) mokestinį laikotarpį.

____________________________


Vilniaus miesto savivaldybės

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

3 priedas

 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMOS IR RINKLIAVOS DYDŽIAI PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJAS*

 

 

Eil. nr.

Kategorijos pavadinimas

Vidutinė MKA susikaupimo norma

kg/kv. m

Metinė rinkliavos pastovioji dalis

Eur/kv. m

Kintamoji dalis, susikaupimo normą (kg/kv. m)

ir plotą (kv. m) perskaičiavus į  Eur/kv. m

per metus

1.

Gyvenamoji – daugiabučiai pastatai

5,4

0,1802

0,3855

2.

Gyvenamoji – individualūs namai

2,6

0,1856

3.

Viešbučių

3,9

0,2784

4.

Administracinė

3,6

0,2570

5.

Prekybos

6,4

0,4568

6.

Paslaugų

4,2

0,2998

7.

Maitinimo

11,2

0,7995

8.

Garažų

1,1

0,0785

9.

Gamybos ir pramonės, transporto, sandėliavimo

2,6

0,1856

10.

Mokslo, kultūros ir švietimo, sporto, poilsio 

2,0

0,1428

11.

Gydymo

3,8

0,2712

12.

Prekybinės paskirties patalpų, esančių  degalinių teritorijose

64,9

4,6326

13.

Į sodininkų bendrijų teritoriją patenkantys žemės sklypai

1,4**

0,0999

14.

 

Kita (religinė, specialioji ir kitos paskirties objektai)

2,0

0,1428

 

* Vidutinių MKA susikaupimo normų ir pastoviosios bei kintamosios dalių apskaičiavimas yra prognozinio pobūdžio, padarytas išanalizavus šiuo metu veikiančių komunalinių atliekų vežėjų ir kitų atliekų tvarkymo sistemos dalyvių duomenis. Šie dydžiai taikomi apskaičiuojant rinkliavą pirmaisiais jos taikymo metais. Antraisiais ir kiekvienais paskesniais rinkliavos galiojimo metais patvirtinti dydžiai peržiūrimi ir, esant pagrindui, perskaičiuojami atsižvelgiant į iš atliekų tvarkymo sistemos dalyvių gautus aktualius (faktinius) duomenis apie praėjusį (prieš šiuos metus buvusį) mokestinį laikotarpį.

** Šiai kategorijai vidutinė mišrių komunalinių atliekų susikaupimo norma nustatyta už 10 kv. m.

 

___________________________


 

Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

4 priedas

 

_____________________________________________________________

(patalpų adresas, patalpų savininko (valdytojo) vardas, pavardė)

_____________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

Savivaldybės įmonei „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“

 

PRAŠYMAS

ATLEISTI NUO KINTAMOSIOS VIETINĖS RINKLIAVOS DEDAMOSIOS MOKĖJIMO

 

201    m.                    d.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais,

pranešu, kad man nuosavybės teise priklausantis nekilnojamojo turto objektas, esantis

____________________________________________________________________________,

(nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, plotas)

____________________________________________________________________________,

(pastato unikalus numeris Nekilnojamojo turto registro išraše)

laikotarpiu nuo 201   m. .................... mėn. .... d. iki 201     m. .................... mėn. .... d. yra (bus) nenaudojamas (pažymėti tinkamą):

jame nėra ir nebus gyvenama ;

jame nėra ir nebus vykdoma ūkinė veikla .

 

Patvirtinu, kad nurodytu laikotarpiu naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės nėra ir nebus perleistos tretiesiems asmenims.

Prašau nurodytam laikotarpiui atleisti mane nuo kintamosios vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo už nurodytą nekilnojamojo turto objektą.

Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui įsipareigoju pateikti nenaudojimą įrodančius dokumentus ir duomenis (elektros tiekėjo išduotą pažymą apie per mėnesį sunaudotą elektros energiją, jeigu vanduo tiekiamas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų (viešojo vandens tiekėjo) (sunaudota elektros energija neturi viršyti 10 kWh); vandens tiekėjo pažymą apie per metus sunaudotą vandens kiekį, jei yra miesto vandentiekis (sunaudotas vandens kiekis neturi viršyti         1 m3); kitus dokumentus, pagrindžiančius paslaugos teikimo poreikio nebuvimą / nekilnojamojo turto nenaudojimo faktą).

Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ tvarkomą Komunalinių atliekų turėtojų registrą.

Esu informuotas, kad SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ turi teisę patikrinti prašyme pateiktų duomenų teisingumą.

Patvirtinu, jog prašyme nurodytoms aplinkybėms pasikeitus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų raštu pranešiu apie pasikeitimus.

 

___________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ______________________

           (atliekų turėtojo vardas, pavardė)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (parašas)

 

Į pradžią