Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-226 2019-09-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2017-02-01 SPRENDIMO NR. 1-818 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2017-02-01 SPRENDIMO NR. 1-818 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 11 d.   Nr. 1-226

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 681 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 1-1450 „Dėl Tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 1 d.

sprendimu Nr. 1-818

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m.                        d.

sprendimo Nr.           redakcija)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS Vietinės Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir ATLIEKŲ tvarkymą nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato vietinės dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Rinkliava) apskaičiavimo ir administravimo principus, Rinkliavos mokėtojus, Rinkliavos mokėjimo, lengvatų teikimo ir permokų grąžinimo tvarką.

2.  Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

3.  Rinkliava taikoma visiems Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) komunalinių atliekų turėtojams, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise valdantiems nekilnojamojo turto objektus, kurie suskirstyti į nekilnojamojo turto rūšis (1 priedas).

4. Nekilnojamojo turto objektų kategorijos nustatomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. D1-150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“.

5.  Rinkliavos apskaičiavimą, apskaitą, surinkimo kontrolę ir nepriemokų išieškojimą vykdo Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6.  Nuostatuose vartojamos šios sąvokos:

6.1. Administratorius – Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, atliekanti teisės aktų nustatyta tvarka pavestas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas;

6.2. atiduotų atliekų svoris – per mokestinį laikotarpį į priskirtą mišrių komunalinių atliekų konteinerį Rinkliavos mokėtojo atiduotas mišrių komunalinių atliekų svoris, kuris nustatomas kilogramais kiekvieno konteinerio ištuštinimo metu;

6.3. mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai, jeigu Nuostatuose nėra nurodoma kitaip;

6.4. nekilnojamojo turto objektų kategorijos – nekilnojamojo turto objektų (toliau – NTO) suskirstymas į kategorijas, kurių viduje nustatomi vienodi Rinkliavos apskaičiavimo principai ir Rinkliavos dydžiai;

6.5. Rinkliava –Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į Savivaldybės biudžetą už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą;

6.6. Rinkliavos mokėtojas Rinkliava apmokestinamo NTO savininkas arba kitas atliekų turėtojas, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta mokestinė prievolė mokėti Rinkliavą; 

7. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖTOJAI, JŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

8. Rinkliavos mokėtojais laikomi:

8.1. NTO savininkas;

8.2. NTO savininko atstovas pagal įstatymą;

8.3. NTO savininko įgalioti asmenys – Rinkliava apmokestinamų patalpų nuomininkai, kiti asmenys, valdantys NTO panaudos ar kitais pagrindais – pagal nuomininkų, kitų asmenų, valdančių NTO panaudos ir kitais pagrindais, pateiktus prašymus;

8.4. Savivaldybės socialinio būsto nuomininkai – pagal Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ arba socialinio būsto nuomininkų pateiktus duomenis;

8.5. asmenys, kurie faktiškai naudojasi valstybės ir Savivaldybės turtu – atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo pateiktus duomenis (duomenys Administratoriui teikiami su juo suderinta tvarka ir formatu);

8.6. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, bendrojo naudojimo objektų administratorius, esant savininkų raštu įformintam susitarimui, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti – pagal jų prašymą;

8.7.  Nekilnojamojo turto registre neįregistruotų ir neregistruotinų NTO – lauko kavinių, laikinų prekybos ir paslaugų teikimo vietų, kioskų, paviljonų ir kt. – valdytojai, viešųjų renginių organizatoriai, kuriems turi būti arba yra teikiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslauga – atsižvelgiant į jų prašymus, Savivaldybės administracijos bei Administratoriaus faktinių aplinkybių patikrinimo aktus.

9. Rinkliavos mokėtojas turi teisę:

9.1. susipažinti su Registre sukauptais duomenimis bei informacija, susijusia su Rinkliavos dydžiu, jo apskaičiavimu ir atliekų tvarkymo sąnaudomis;

9.2. reikalauti pakeisti ar patikslinti apie jį sukauptus Registro duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

9.3. reikalauti perskaičiuoti netinkamai apskaičiuotą Rinkliavą;

9.4. asmeniškai dalyvauti arba būti atstovaujamas savo atstovo pagal įstatymą ar įgalioto atstovo esant santykių su Administratoriumi;

9.5. naudoti www.atliekuadministratorius.lt savitarnos svetainę, jungdamasis per Elektroninės valdžios vartus arba su susikurtu slaptažodžiu;

9.6. atliekų svėrimo metu įsitikinti, jog komunalinių atliekų vežėjų pasvertas jo sukauptų atliekų kiekis yra teisingas;

9.7. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

10. Rinkliavos mokėtojas privalo:

10.1. laiku mokėti jam apskaičiuotą Rinkliavą;

10.2. teikti teisingus duomenis, reikalingus Rinkliavai apskaičiuoti;

10.3. naudoti jam priskirtą konteinerį mišrioms komunalinėms atliekoms šalinti, o tais atvejais, kai konteineris nepriskirtas, kreiptis į Administratorių dėl naudojamo konteinerio priskyrimo arba aprūpinimo konteineriu Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka;

10.4. informuoti Administratorių, jeigu pasikeitė NTO savininkas arba nuomininkas, arba kiti duomenys, reikalingi Rinkliavai perskaičiuoti;

10.5. sudaryti sąlygas Administratoriui patikrinti faktinį NTO naudojimą ir (ar) deklaruotų duomenų teisingumą;

10.6. laikytis kitų pareigų, numatytų šiuose Nuostatuose.

 

IV SKYRIUS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ REGISTRAS

 

11. Komunalinių atliekų turėtojų registrą (toliau – Registras) tvarko Administratorius.

12. Registro duomenų tvarkymo tikslas – Rinkliavos administravimas, įskaitant skolų administravimą, komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo administravimas. Registras tvarkomas naudojantis Rinkliavos specialiąja programine įranga – informacine sistema (toliau – ATRIS).

13. Komunalinių atliekų turėtojų registravimo teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 14 dalis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. D1-950 patvirtintas Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašas, Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

14. Registro duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

15.  Registro duomenys, reikalingi Rinkliavai administruoti, renkami ir tvarkomi naudojantis Nekilnojamojo turto registro, Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Savivaldybės administracijos ir kitų subjektų turimais duomenimis.

16. Administratorius, vykdydamas atliekų turėtojų registravimą, tvarko šiuos duomenis:

16.1. NTO adresas, naudojimo paskirtis, plotas, unikalus numeris;

16.2. NTO vykdomos veiklos pobūdis, objekto naudojimo intensyvumas (nuolat naudojamas / nenaudojamas);

16.3. atliekų turėtojo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys;

16.4. atliekų turėtojo (juridinio asmens) pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys;

16.5. Rinkliavos mokėtojo identifikavimo kodas;

16.6. NTO priskirtas individualaus arba bendrojo naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineris, jo identifikacinis numeris, tūris (dydis), ištuštinimo dažnis, pastatymo data, pastatymo vieta, priskirtame konteineryje Atiduotų atliekų svoris;

16.7. kiti duomenys, būtini Registrui tvarkyti ir Rinkliavai administruoti (pvz., lengvatos ir pan.).

17. Gyventojų registro ir Nekilnojamo turto registro duomenų sąsajumo tikslais ATRIS naudojamas asmens kodas.

18. Registro duomenys apie naujai įregistruotus NTO atnaujinami periodiškai ir (ar) paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms, Rinkliavos mokėtojui ar kitiems asmenims pateikus Rinkliavai apskaičiuoti (perskaičiuoti) reikalingą informaciją Administratoriui.

19. Vadovaujantis Savivaldybės administracijos, NTO bendrosios nuosavybės valdytojų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų asmenų pateikta informacija, Registras gali būti papildytas duomenimis apie naudojamus Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus ir neregistruotinus NTO, ne pagal paskirtį naudojamus NTO, naudojamus NTO, kurių paveldėjimo dokumentai nesutvarkyti.

20. Administratoriaus prašymu papildomus duomenis privalo pateikti visi Rinkliavos mokėtojai, jeigu šie duomenys yra būtini Nuostatuose nurodytoms funkcijoms vykdyti.

21. Rinkliavos mokėtojai, perleidę NTO, raginami pateikti Administratoriui informaciją apie NTO įgijėją ir pateikti NTO perleidimo sandorio kopiją.

22. Iš Registro išbraukiami objektai, kai yra visos šios sąlygos:

22.1. Nekilnojamo turto registro duomenimis objektas yra sudegęs, sunaikintas, pažeistas, tačiau nėra išregistruotas iš Nekilnojamojo turto registro; 

22.2. NTO objektas neturi priskirto konteinerio ir nėra teikiama konteinerio ištuštinimo paslauga;

22.3. Administratorius atlieka faktinių aplinkybių patikrinimą, kurio metu nustatoma, kad nėra objektyvių galimybių komunalinėms atliekoms susidaryti.

23. Administratorius turi teisę priimti sprendimą dėl Registro duomenų tikslinimo, kai:

23.1.  Administratorius atlieka patikrą vietoje ir nustato naujus faktinius duomenis, kurie skiriasi nuo Registre turimų duomenų;

23.2. atliekų turėtojas pateikia prašymą patikslinti duomenis bei pagrindžiančius dokumentus;

23.3. atliekų turėtojas pateikia prašymą taikyti lengvatą bei pagrindžiančius dokumentus.

24. Komunalinių atliekų turėtojų pateiktus prašymus, pretenzijas ir kitus klausimus dėl jų registravimo Registro duomenų bazėje nagrinėja Administratorius.

 

V SKYRIUS

KONTEINERIŲ PRISKYRIMAS NTO

 

25. Administratorius, atsižvelgdamas į Savivaldybės mišrių komunalinių atliekų vežėjo pateiktus duomenis, Registre vykdo mišrių komunalinių atliekų konteinerių priskyrimą NTO.

26. Savivaldybės mišrių komunalinių atliekų vežėjas, pastatęs konteinerį, Administratoriui pateikia šiuos duomenis: NTO, kuriems priskirtas konteineris, adresus, konteinerio identifikacinį numerį, konteinerio žymą (RFID), konteinerio talpą, konteinerio pastatymo koordinates. Atliekų vežėjai privalo teikti informaciją apie konteinerio nuėmimą ir keitimą, nurodant priežastį (sulūžęs, dingęs ir pan.).

27. Priskirtas konteineris turi būti pažymėtas identifikaciniu numeriu ir konteinerio žyma (RFID).

28. Jeigu Administratorius nustato, kad Savivaldybės mišrių komunalinių atliekų vežėjo pateikti duomenys yra netikslūs ar neteisingi, vežėjas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti pataisytus duomenis.

29. Tais atvejais, kai kyla neatitikimų, neaiškumų arba ginčų dėl konteinerio priskyrimo, konteinerio priskyrimo duomenis patikslina Administratorius. Patikslinimo metu laikomasi nuostatos, kad NTO priskiriamas arčiausiai jo esantis konteineris. Tais atvejais, kai dėl konteinerių stovėjimo vietų yra sudėtinga priskirti konteinerį NTO, situaciją Administratorius patikrina vietoje. Tais atvejais, kai konteinerių priskyrimui reikalingi papildomi duomenys, Administratorius kreipiasi į Savivaldybės mišrių komunalinių atliekų vežėją dėl reikiamos informacijos pateikimo. 

30. Konteineris gali būti priskiriamas vienam NTO arba dviem ir daugiau NTO.

31. Vienas arba keli NTO gali būti priskirti keliems konteineriams (paprastai esantiems konteinerių aikštelėje).

32. Rinkliavos apskaičiavimo tikslais Administratorius ATRIS sistemoje atlieka masinį konteinerių priskyrimą NTO laikydamasis šių nuostatų:

32.1. individualaus naudojimo konteineriai priskiriami šių rūšių NTO: gyvenamoji – individualūs namai ir gyvenamoji – individualūs namai (kassavaitinis aptarnavimas), prekybinės paskirties patalpų, esančių degalinių teritorijose;

32.2. bendrojo naudojimo konteineriai priskiriami šių rūšių NTO: gyvenamoji – daugiabučiai pastatai, viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, garažų, gamybos ir pramonės, transporto, sandėliavimo, mokslo, kultūros ir švietimo, sporto, poilsio, gydymo, religinės, specialiosios, sodų.

33. Rinkliavos mokėtojams, kurių NTO pagal Nuostatų 32.2 punktą priskirtini bendrojo naudojimo konteineriai, kintamoji Rinkliavos dalis paskirstoma pagal gyvenamąjį plotą arba atsižvelgiant į Rinkliavos mokėtojų nurodytą kitą proporciją. Tokiu atveju Rinkliavos mokėtojas pateikia prašymą Administratoriui bendrojo naudojimo konteinerį ATRIS sistemoje pažymėti kaip individualaus naudojimo bei kintamąją Rinkliavos dalį skaičiuoti priklausomai nuo atiduotų atliekų svorio. Teikiant šį prašymą reikėtų įsivertinti konteinerio pastatymo vietą ir jo prieinamumą kitiems ne šio namo gyventojams (ar aptverta teritorija, ar nuošali teritorija, ar gali konteineriu naudotis svetimi ir pan.). Masinio konteinerių priskyrimo duomenys keičiami ir kintamoji Rinkliavos dalis pradedama skaičiuoti priklausomai nuo atiduotų atliekų svorio, kai:

33.1. Administratoriui kartu su prašymu pateikiamas butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sprendimas dėl individualaus naudojimo konteinerio priskyrimo NTO ir kintamosios Rinkliavos dalies skaičiavimo priklausomai nuo atiduotų atliekų svorio bei vieno iš Nuostatų 8.6 punkte nurodytų asmenų įgaliojimo būti kintamosios Rinkliavos dalies mokėtoju. Įgaliotas kintamosios Rinkliavos mokėtojas paskirto kintamąją Rinkliavos dalį butų ir kitų patalpų savininkams vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka priimtu sprendimu. Teikiant šį prašymą reikėtų įsivertinti konteinerio pastatymo vietą ir jo prieinamumą kitiems ne šio namo gyventojams (ar aptverta teritorija, ar nuošali teritorija, ar gali konteineriu naudotis svetimi ir pan.);

33.2. kai gautas Rinkliavos mokėtojo prašymas naudojamą konteinerį ATRIS sistemoje priskirti kaip individualaus naudojimo ir kintamąją Rinkliavos dalį skaičiuoti priklausomai nuo atiduotų atliekų svorio, jeigu konteineriai yra apibrėžtoje ir kontroliuojamoje teritorijoje. Jeigu apibrėžtoje ir kontroliuojamoje teritorijoje konteineriu naudojasi keli atliekų turėtojai, prašymas dėl turimo konteinerio priskirti individualaus naudojimo konteineriui turi būti pasirašytas visų atliekų turėtojų (savininkų). Kintamoji Rinkliavos dalis paskirstoma atsižvelgiant į savininkų nurodytą proporciją.

34. Jeigu masinio priskyrimo metu priskirtą bendrojo naudojimo konteinerį faktiškai naudoja vienas atliekų turėtojas apibrėžtoje ir kontroliuojamoje teritorijoje, Administratorius, remdamasis patikrinimo vietoje rezultatais bei Nekilnojamojo turto registro duomenimis, turi teisę vienašališkai pažymėti jį kaip individualaus naudojimo konteinerį ir kintamąją Rinkliavos dalį skaičiuoti priklausomai nuo atiduotų atliekų svorio.

35. Jeigu daugiabučio namo atskirose laiptinėse naudojama šachtinė komunalinių atliekų surinkimo sistema, visi name pastatyti konteineriai priskiriami visiems namo butams bendrai.

36. Jeigu Rinkliava apskaičiuota pagal Nuostatų 32 punkte nurodytus prašymus, toks prašymas gali būti atšauktas ne anksčiau kaip nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 d. 

37. Registro duomenys apie konteinerių priskyrimą atnaujinami šiais atvejais:

37.1. atsiradus naujam Rinkliavos mokėtojui;

37.2. remiantis Rinkliavos mokėtojo raštu pateiktu motyvuotu prašymu keisti jam priskirtą konteinerį;

37.3. Administratoriui nustačius, kad konteineris priskirtas ne prie to NTO;

37.4. kitais atvejais.

38. Vadovaujantis Registro duomenimis apie konteinerių priskyrimą, Rinkliavos mokėtojui  apskaičiuojama ir paskirstoma kintamoji Rinkliavos dalis tais atvejais, kai ji skaičiuojama pagal nuo atiduotų atliekų svorį.

 

VI SKYRIUS

RINKLIAVOS APSKAIČIAVIMO PRINCIPAI

 

39. Rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios Rinkliavos dedamųjų.

40. Rinkliavos būtinųjų sąnaudų dedamųjų dydžius, kurie bus taikomi nuo ateinančių metų sausio 1 d. iki einamųjų metų pabaigos, įskaitant nustatytos Rinkliavos indeksavimo atvejį, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėse, tvirtina Savivaldybės taryba.

41. Rinkliava turi padengti visas būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

42. Būtinąsias sąnaudas sudaro:

42.1. mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių eksploatavimą, sąnaudos;

42.2. mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudos, įskaitant mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis komunalinėmis atliekomis, sąvartynų eksploatavimo sąnaudos, įskaitant atidėjimus sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo;

42.3. į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitos tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

42.4. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

42.5. į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinių (buityje susidarančių) atliekų, didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

42.6. biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos;

42.7. kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos;

42.8. kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos;

42.9. netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo sąnaudos;

42.10. komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo sąnaudos;

42.11. visuomenės švietimo ir informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais sąnaudos, išskyrus tas visuomenės švietimo ir informavimo sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka;

42.12. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos (pvz., Administratoriaus darbuotojų atlyginimų, biuro eksploatavimo, kuro, Rinkliavos apskaičiavimo, mokėjimo pranešimų išrašymo, Rinkliavos surinkimo, jos nepriemokos išieškojimo sąnaudos ir pan.).

43. Jeigu iš anksto apskaičiuotos būtinosios sąnaudos skiriasi nuo faktinių tų kalendorinių metų sąnaudų (faktinės sąnaudos didesnės arba mažesnės už apskaičiuotas iš anksto sąnaudas), skirtumas išlyginamas apskaičiuojant kitų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas.

44. Apskaičiuotos (nustatytos) būtinosios sąnaudos (pateikiamos 3 priede) skirstomos į:

44.1. pastoviąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas – nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pvz., atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, bendrosios veiklos ir administracinės sąnaudos);

44.2. kintamąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas – su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pvz., kintamosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos, kintamosios atitinkamos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudos: kuro ir tepalų sąnaudos, sunaudotos žaliavos ir medžiagos, atsarginės dalys, inventorius ir kt. sąnaudos).

45. Būtinosios sąnaudos nustatomos pagal formulę:

BS = ∑ PSp + ∑ KSp, kur:

BS – būtinosios metinės su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos;

PS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviosios sąnaudos;

KS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamosios sąnaudos;

p – atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas, kuris kinta nuo 1 iki n, atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių.

46.  Pastovioji Rinkliavos dalis nustatoma tokia, kad padengtų visas pastoviąsias sąnaudas, o kintamoji Rinkliavos dalis – tokia, kad padengtų visas kintamąsias sąnaudas.

47. Savivaldybės tarybos sprendimu Rinkliavos dydis gali būti indeksuotas kartą per metus, taikant metinį vartojimo kainų indeksą, jei jis didesnis kaip 1,1.

48. Ateinančio mokestinio laikotarpio Rinkliavos būtinųjų sąnaudų dydžiai patvirtinami ir paskelbiami Administratoriaus bei Savivaldybės interneto svetainėse iki einamųjų metų pabaigos.

49. Duomenų apie komunalinių atliekų rūšiavimą apskaitą Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka vykdo Administratorius.

 

VII SKYRIUS

RINKLIAVOS APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

50. Rinkliavą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus dydžius, vadovaudamasis Nuostatais, apskaičiuoja Administratorius.

51. Apskaičiuotą Rinkliavą Administratorius nurodo Rinkliavos mokėjimo pranešime.

52. Mokėjimo pranešime už kiekvieną apmokestinamą NTO nurodoma pastovioji bei kintamoji Rinkliavos dalys:

52.1. pastovioji Rinkliavos dalis NTO, kuriam galima nustatyti tikslų plotą,  apskaičiuojama objekto bendrą plotą (kv. m) padauginus iš pastoviosios Rinkliavos dalies dedamosios per mėnesį  pagal NTO rūšį (2 priedo 1 lentelės B stulpelis) bei mokestinio laikotarpio mėnesių skaičiaus (12 mėn.);

52.2. kintamoji Rinkliavos dalis NTO, kuriam galima nustatyti tikslų plotą,  apskaičiuojama sekančiai:

52.2.1.      kai NTO Rinkliavos apskaičiavimo tikslais priskirtas bendrojo naudojimo konteineris – objekto bendras plotas (kv. m) padauginamas iš mėnesio kintamosios Rinkliavos dedamosios pagal NTO rūšis (2 priedo 1 lentelės C stulpelis) bei mokestinio laikotarpio mėnesių skaičiaus (12 mėn.);

52.2.2.      kai NTO Rinkliavos apskaičiavimo tikslais priskirtas individualaus naudojimo konteineris – Administratorius skaičiavimams priima galinčių per mokestinį laikotarpį šiame NTO susidaryti atliekų svorį (400 kg), kuris padauginamas iš kintamosios Rinkliavos dalies dedamosios (Eur/kg) (2 priedo 1 lentelės D stulpelis);

52.3. kadangi tikslus per mokestinį laikotarpį Atiduotų atliekų svoris bus žinomas tik pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, kintamoji Rinkliavos dalis NTO, kuriam galima nustatyti tikslų plotą ir kuriam priskirtas individualaus naudojimo konteineris, apskaičiuojama per mokestinį laikotarpį Atiduotų atliekų svorį padauginus kintamosios Rinkliavos dalies dedamosios (Eur/kg). Jeigu kintamosios Rinkliavos dalis, apskaičiuota pagal Atiduotų atliekų svorį, yra didesnė už kintamąją dalį, Administratoriaus priimtą galintį per mokestinį laikotarpį tame NTO susidaryti atliekų svorį (400 kg), kito mokestinio laikotarpio mokėjimo pranešime atliekamos korekcijos – nurodoma arba likusi sumokėti Rinkliavos kintamosios dalies suma, arba sekančio mokestinio laikotarpio mokėjimo pranešime susidaręs skirtumas atimamas iš naują mokestinį laikotarpį privalomos mokėti Rinkliavos;

52.4. NTO, kuriam negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriam priskirtas individualaus naudojimo konteineris – pastovioji Rinkliavos dalis apskaičiuojama pagal objektų skaičių, o kintamoji Rinkliavos dalis apskaičiuojama Atiduotų atliekų svorį (kg) padauginus iš kintamosios Rinkliavos dedamosios (Eur/kg) (2 priedo 2 lentelė);

52.5. NTO, kuriam negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriam priskirtas bendrojo naudojimo konteineris – pastovioji ir kintamoji Rinkliavos dalys apskaičiuojamos pagal objektų skaičių (2 priedo 2 lentelė).

53. Jeigu apmokestinamasis NTO priklauso keliems bendraturčiams, Rinkliava apmokestinamojo NTO bendraturčiui skaičiuojama proporcingai jo valdomai tokio NTO daliai. Tokiu atveju mokėjimo pranešimas formuojamas ir pateikiamas kiekvienam NTO bendraturčiui atskirai.

54. Jeigu pagal Registro duomenis NTO yra valdomas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, mokėjimo pranešimas suformuojamas ir pateikiamas vieno iš savininkų vardu, tačiau abu savininkai turi rinkliavos mokėtojo teises ir pareigas. 

55. Mokėjimo pranešime nurodoma Savivaldybės teritorijoje praėjusiais ataskaitiniais metais rūšiuotų atliekų ir atliekų, kuriomis atliekų turėtojas atsikrato mišriuose komunalinių atliekų konteineriuose, dalis.

56. Tuo atveju, jeigu pasikeitė Rinkliava apmokestinamo NTO savininkas, Rinkliava buvusiam savininkui skaičiuojama už visą kalendorinį mėnesį, kurį jis buvo NTO savininku, nepriklausomai nuo to, kurią mėnesio dieną pasikeitimas įvyko. Naujam NTO savininkui Rinkliava skaičiuojama nuo kito mėnesio, per kurį pasikeitė NTO savininkas, pirmos dienos.

57. Pasikeitus apmokestinamojo NTO plotui ar kitiems duomenims, turintiems įtakos Rinkliavos dydžiui, Rinkliavos dydis perskaičiuojamas ir perskaičiuotas dydis taikomas nuo kito kalendorinio mėnesio, per kurį pasikeitė pirmiau paminėti duomenys ir Rinkliavos mokėtojas pateikė tokius pasikeitimus patvirtinančius dokumentus (Nekilnojamojo turto registro išrašus ar kitus dokumentus, patvirtinančius Rinkliavos dydžiui įtaką turinčių aplinkybių atsiradimą), pirmos dienos.

58. Nustačius, kad Rinkliavos mokėtojas pateikė neteisingus duomenis Rinkliavai apskaičiuoti ir dėl to jam Rinkliava nebuvo skaičiuojama arba buvo priskaičiuota mažesnė, nei numato Nuostatai, perskaičiuojamas mokėtinas Rinkliavos dydis nuo tos dienos, nuo kurios Rinkliava buvo skaičiuojama remiantis neteisingais duomenimis.

 

VIII SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

59. Administratorius suformuoja ir Rinkliavos mokėtojams iki kiekvienų mokestinio laikotarpio metų kovo 1 d. pateikia mokėjimo pranešimą už NTO, kuriems galima nustatyti tikslų plotą.

60. Mokėjimo pranešime nurodyta Rinkliava sumokama už pasirinktus mokėjimo pranešime nurodytus laikotarpius (už ketvirtį ar visą mokestinį laikotarpį). Tuo atveju, kai mokama už visą mokestinį laikotarpį, mokėjimas turi būti atliktas iki mokestinio laikotarpio pirmojo ketvirčio pabaigos. Pasirinkus mokėjimus kas ketvirtį, kiekviena Rinkliavos dalis turi būti sumokama iki einamojo ketvirčio paskutinės dienos.

61. Mokant rinkliavą už NTO, kuriam negalima nustatyti tikslaus ploto, Rinkliavos perskaičiavimo atvejais ir kitais neaptartais atvejais, mokėjimo pranešime nurodomas 30 kalendorinių dienų apmokėjimo terminas nuo mokėjimo pranešimo išsiuntimo dienos.

62. Mokėjimo pranešimai Rinkliavos mokėtojams teikiami šiais būdais:

62.1. siunčiami paprastuoju paštu;

62.2. pateikiami savitarnos svetainėje www.atliekuadministratorius.lt, prie kurios galima prisijungti per elektroninės valdžios vartus arba naudojantis slaptažodžiu;

62.3. pateikiami elektroniniu paštu.

63. Jeigu Rinkliavos mokėtojas savitarnos svetainėje www.atliekuadministratorius.lt arba atskiru prašymu pareiškė pageidavimą mokėjimo pranešimą gauti savitarnos svetainėje, mokėjimo pranešimas jam paštu nesiunčiamas. Informacija apie suformuotus mokėjimo pranešimus gali būti siunčiama Registre turimais atliekų turėtojų kontaktiniais elektroninio pašto adresais.

64. Mokėjimo pranešimai siunčiami Rinkliavos mokėtojams pagal Registre nurodytą apmokestinamo NTO adresą.

65. Tais atvejais, kai tam pačiam atliekų turėtojui priskaičiuota Rinkliava už daugiau negu vieną apmokestinamą NTO, jam siunčiamas vienas mokėjimo pranešimas jo deklaruotos nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, kai Rinkliavos mokėtojas yra fizinis asmuo,  arba buveinės registracijos adresu, kai Rinkliavos mokėtojas yra juridinis asmuo. Esant Rinkliavos mokėtojo rašytiniam prašymui toks mokėjimo pranešimas gali būti siunčiamas kitu faktiniu (nuolatinės gyvenamosios ar veiklos) vietos adresu.

66. Tais atvejais, kai apmokestinamo NTO neturi adreso arba pašto dėžutės, mokėjimo pranešimas siunčiamas Rinkliavos mokėtojo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu arba kitu žinomu adresu.

67. Rinkliava mokama į Savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą LT34 4010 0510 0422 7917, esančią banke Luminor Bank, AB, vienu iš Rinkliavos mokėjimo pranešime nurodytų būdų.

68. Mokant Rinkliavą pavedimu mokėjimo paskirtyje turi būti nurodomas mokėtojo numeris.

69. Už Rinkliavos priėmimo paslaugą moka Rinkliavos mokėtojas pagal įmokas priimančio subjekto nustatytus įkainius.

70. Administratorius gali sudaryti sutartis dėl Rinkliavos įmokų priėmimo per kitų ūkio subjektų savitarnos svetaines.

71. Mokėjimo pranešimo formą nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

 

Ix SKYRIUS

RINKLIAVOS LENGVATOS

 

72. Taikomos šios Rinkliavos lengvatos:

72.1. Rinkliavos mokėtojams už Nekilnojamojo turto registre registruotus negyvenamuosius statinius, kuriuose yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis – 100 proc. atleidimas nuo pastoviosios ir kintamosios Rinkliavos dalies;

72.2. Rinkliavos mokėtojams, kurie Nuostatuose nustatyta tvarka deklaruoja, kad tam tikrą laikotarpį nėra naudojamasi NTO ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos – 100 proc. atleidimas nuo kintamosios Rinkliavos dalies.

73. Rinkliavos mokėtojai pateikia nustatytos L1 ar L2 formos prašymus dėl lengvatos taikymo (4 ir 5 priedai), nurodo lengvatos taikymui svarbias aplinkybes bei pateikia dokumentus, pagrindžiančius lengvatos taikymą.

74. Lengvatos taikomos nuo to mėnesio, kurį pateiktas prašymas, 1 dienos.

75. Prašymai dėl lengvatų taikymo, pateikti už praeitą ir kitus ankstesnius mokestinius laikotarpius, nenagrinėjami ir atleidimas nuo pastoviosios ir (ar) kintamosios Rinkliavos dalies netaikomas.

76. Kintamoji Rinkliavos dalis neskaičiuojama Rinkliavos mokėtojams, kurie Administratoriui pateikia prašymą (5 priedas) ir deklaruoja, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip vieni metai) nebus naudojamasi NTO ir iš šio NTO tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos. Rinkliavos mokėtojas, norintis, kad jam deklaruotu laikotarpiu (ilgiau kaip vienerius metus) nebūtų skaičiuojama kintamoji Rinkliavos dalis, Administratoriui turi pateikti prašymą bei 78.1 ir 78.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir išvykimą į užsienį ar kitą Lietuvos vietovę įrodančius dokumentus (pvz., atsakingų institucijų pažymas apie išvykimą iš Lietuvos arba gyvenimą kitoje Lietuvos vietovėje). Dokumentai turi būti teikiami periodiškai, 1 kartą per metus.

77. Prašymą dėl atleidimo nuo kintamosios Rinkliavos dalies mokėjimo gali pateikti ir tie Rinkliavos mokėtojai, kurių NTO negali būti naudojamas pagal paskirtį ir iš šios objekto komunalinių atliekų išvežimas nebus vykdomas dėl to, kad nebaigtos statybos objekte atliekami statybos darbai, atliekamas kapitalinis remontas arba rekonstrukcija.

78. Pasibaigus deklaruotam nesinaudojimo NTO laikotarpiui, tokio NTO savininkas arba jo įgaliotas asmuo, deklaravęs, kad nesinaudos NTO, už deklaruotą nesinaudojimo NTO laikotarpį per 30 kalendorinių dienų po deklaruoto laikotarpio pabaigos Administratoriui privalo pateikti vieną iš dokumentų, įrodančių, kad NTO nesinaudota:

78.1. viešojo vandens tiekėjo pažymą apie per deklaruojamą laikotarpį sunaudotą vandens kiekį (sunaudotas vandens kiekis per metus neturi viršyti 1 kub. m), jeigu vykdomas viešasis geriamojo vandens tiekimas;

78.2. elektros tiekėjo išduotą pažymą apie per deklaruojamą laikotarpį sunaudotą elektros energiją (leidžiamas maksimalus elektros energijos sunaudojimo dydis per 1 mėn. neturi viršyti 10 kWh);

78.3. kitus dokumentus, pagrindžiančius paslaugos teikimo poreikio nebuvimą / NTO nenaudojimo faktą (pvz., kapitalinio remonto arba rekonstrukcijos atveju - dokumentus, įrodančius, kad statybinės atliekos perduotos šias atliekas tvarkančiai įmonei, statybą leidžiančio dokumento kopiją).

79. Nepateikus šių dokumentų ar jų kopijų, Administratorius už deklaruotą nesinaudojimo NTO laikotarpį priskaičiuoja kintamąją Rinkliavos dalį ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia tokio NTO savininkui pranešimą apie prievolę sumokėti Rinkliavą.

80. Kintamoji Rinkliavos dalis skaičiuojama, jeigu lengvatų taikymo laikotarpiu individualaus naudojimo konteineris yra tuštinamas ir Registre fiksuojami konteinerio pakėlimai ir svoriai.

X SKYRIUS

RINKLIAVOS PERMOKOS GRĄŽINIMO ATVEJAI

 

81. Jeigu Rinkliavos mokėtojas sumokėjo didesnio dydžio Rinkliavą, nei nurodyta mokėjimo pranešime, arba susidarė Rinkliavos permoka dėl Rinkliavos perskaičiavimo, arba Rinkliava buvo neteisingai apskaičiuota, permoka įskaitoma į būsimus Rinkliavos mokėjimus, išskyrus atvejus, kai Rinkliavos mokėtojas išbraukiamas iš Registro arba yra gautas prašymas dėl permokos grąžinimo. Esant Rinkliavos mokėtojo prašymui dėl Rinkliavos permokos grąžinimo, permoka grąžinama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo Administratoriui dienos.

82. Rinkliavos permokų ir klaidingai pervestų įmokų grąžinimas vykdomas šia tvarka:

82.1. Administratorius priima ir išnagrinėja rašytinius prašymus dėl Rinkliavos permokų arba klaidingai sumokėtų įmokų grąžinimo Rinkliavos mokėtojui ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo;

82.2. Administratorius pateikia Savivaldybės administracijos Finansų departamentui prašymą grąžinti Rinkliavos permoką arba klaidingai sumokėtą įmoką, o Finansų departamentas, atsižvelgdamas į pateiktus duomenis, grąžina Rinkliavos permoką arba klaidingai sumokėtą įmoką į Administratoriaus prašyme nurodytą Rinkliavos mokėtojo atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Administratoriaus prašymo gavimo.

 

XI SKYRIUS

DELSPINIGIŲ DYDIS, JŲ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO TVARKA IR ATLEIDIMO NUO DELSPINIGIŲ ATVEJAI

 

83. Delspinigiai skaičiuojami už nesumokėtą arba pavėluotai į Savivaldybės biudžeto sąskaitą sumokėtą Rinkliavą.

84. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai Rinkliava turėjo būti sumokėta į Savivaldybės biudžeto sąskaitą.

85. Delspinigiai skaičiuojami kiekvieną dieną ir baigiami skaičiuoti Rinkliavos sumokėjimo dieną įskaitytinai arba tą dieną, kai teisės aktų nustatyta tvarka mokestinė prievolė pasibaigia (pvz., priverstinai išieškoma mokestinė nepriemoka, fizinis asmuo mirė ir nėra galimybės padengti mokestinės nepriemokos iš mirusio asmens palikimo ir kt.).

86. Delspinigių dydis neturi viršyti Lietuvos Respublikos finansų ministro pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą nustatyto delspinigių dydžio. Delspinigių dydis apskaičiuojamas pagal tą dieną paskelbtą galiojusių delspinigių dydį.

87. Rinkliavos mokėtojas atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo Administratoriaus sprendimu, jeigu įrodo, kad negalėjo laiku sumokėti Rinkliavos įmokos dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti.

 

XII SKYRIUS

RINKLIAVOS SURINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

88. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

89. Nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę organizuoja Savivaldybės administracija.

90. Nesumokėtą Rinkliavą Administratorius išieško Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant galimybę vykdyti neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių ir antstolių paslaugomis. Administratorius turi teisę išdėstyti Rinkliavos mokėjimus pagal sudarytus skolų grąžinimo grafikus.

91. Nuostatų įgyvendinimo tvarka nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

92. Skundus dėl Administratoriaus priimtų sprendimų ir (ar) Nuostatų pažeidimų nagrinėja Savivaldybės administracija.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

93. Rinkliavos mokėtojai, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Rinkliavai apskaičiuoti, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

94. Administratorius, pažeidęs Nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

95. Rinkliavos lėšos naudojamos apmokėti išimtinai Savivaldybės organizuojamos atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas.

_____________________________


Vilniaus miesto savivaldybės

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

1 priedas

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ (NTO) RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

Pavadinimas

Apibūdinimas

1.

Gyvenamoji – daugiabučiai pastatai

Daugiabučiai gyvenamieji namai − 3 ir daugiau būstų namai. 

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (butai, bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, nakvynės namai, socialinis būstas ir kiti panašios paskirties objektai).

2.

Gyvenamoji – individualūs namai

Individualūs gyvenamieji namai – 1 arba 2 būstų namai, taip pat sodų namai, kuriuose yra deklaruotų gyventojų, kuriems mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas nustatytas 1 kartą per 2 savaites.

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai šeimai.

3.

Gyvenamoji – individualūs namai (kassavaitinis aptarnavimas)

Individualūs gyvenamieji namai – 1 arba 2 būstų namai ir sodo rūšies objektai, įskaitant sodo namus, kuriuose yra deklaruotų gyventojų, kuriems mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas nustatytas 1 kartą per savaitę esant aptarnavimo galimybei.

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai šeimai.

4.

Viešbučių

Pastatai ir patalpos, naudojamos trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai, kaimo turizmo sodybos ir panašiai).

5.

Administracinė

Pastatai ir patalpos, naudojamos administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybių įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai).

6.

Prekybos

Pastatai ir patalpos, naudojamos didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės (išskyrus prekybos patalpas, esančias degalinių teritorijose), knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai ir kiti panašios paskirties objektai).

7

Paslaugų

Pastatai ir patalpos, naudojamos paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai).

8.

Maitinimo

Pastatai ir patalpos, naudojamos žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, įskaitant lauko kavines ir kitus panašios paskirties objektus).

9.

Garažų

Pastatai ir patalpos, naudojamos transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus individualių namų valdose* ir daugiabučiuose pastatuose esančius garažus.

* fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantis Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kitos paskirties žemės sklypas, kuriame yra gyvenamasis pastatas (namas) ir (ar) jo priklausiniai (ūkiniai pastatai ir įrenginiai)

10.

Gamybos ir pramonės

Pastatai ir patalpos, naudojamos gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai).

11.

Transporto

Pastatai ir patalpos, naudojamos transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai).

12.

Sandėliavimo

Pastatai ir patalpos, naudojamos sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendrojo naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti).

13.

Mokslo, kultūros ir švietimo

Pastatai ir patalpos, naudojamos:

- švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinių tyrimų įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai);

- kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai).

14.

Sporto, poilsio

Pastatai ir patalpos, naudojamos:

- sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtų klubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai);

- poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai, poilsio stovyklos (stovyklavietės), poilsiavietės, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai).

15.

Gydymo

Pastatai ir patalpos, naudojamos gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicinos pagalba ir sveikatos priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, sveikatos priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai).

16.

Prekybinės paskirties patalpų, esančių degalinių teritorijose

Pastatai ir patalpos, naudojamos didmeninei ir (ar) mažmeninei prekybai naftos produktais ir kitomis prekėmis (parduotuvės–operatorinės).

17.

Religinė

Pastatai ir patalpos, naudojamos religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, vienuolynai, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai).

18.

Specialioji

Pastatai ir patalpos, naudojamos:

- specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai);

- pastatai ir patalpos kitai paskirčiai (lošimo patalpos) ir kiti savarankiški objektai, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai.

19.

Sodų

Pastatai, naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys sodo sklypai su pastatais ir (ar) sodo sklypai su pastatais, nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje

20.

Kiti objektai, naudojami viešiesiems renginiams, neregistruoti Nekilnojamo turto registre

Viešųjų renginių vietos, paplūdimiai, laikini kioskai, paviljonai ar palapinės ir kitos laikino naudojimo vietos, kuriems negalima nustatyti tikslaus ploto, tačiau priskirtas 0,24 m3 ar 1,1 m3 talpos individualaus naudojimo  konteineris.

21.

Kiti objektai

Į kitas rūšis nepatenkantys objektai, kuriems teikiamos arba turi būti teikiamos mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos ir yra priskirtas bendrojo naudojimo konteineris.

__________________________

 


Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

2 priedas

 

RINKLIAVOS DYDŽIAI PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJAS

 

1 lentelė

Eil. nr.

NTO, kuriam galima nustatyti tikslų plotą, kategorijos

Pastovioji Rinkliavos dedamoji

per mėnesį,

Eur/m2

Kintamosios Rinkliavos dedamosios dydžiai

Bendro naudojimo konteineris

Individualaus naudojimo konteineris

Eur/m2 ,

per mėnesį

Eur/kg

 

A

B

C

D

1.

Gyvenamoji – daugiabučiai pastatai

0,0479

0,0319

0,0856

2.

Gyvenamoji – individualūs namai

0,0286

0,0190

3

Gyvenamoji – individualūs namai (kassavaitinis aptarnavimas)

0,0571

0,0381

4.

Viešbučių

0,0377

0,0251

5.

Administracinė

0,0333

0,0222

6.

Prekybos

0,0602

0,0401

7.

Paslaugų

0,0385

0,0257

8.

Maitinimo

0,0883

0,0588

9.

Garažų

0,0160

0,0107

10.

Gamybos ir pramonės

0,0241

0,0160

11.

Transporto

0,0209

0,0139

12.

Sandėliavimo

0,0185

0,0123

13.

Mokslo, kultūros ir švietimo

0,0193

0,0128

14.

Sporto, poilsio

0,0189

0,0126

15.

Gydymo

0,0345

0,0230

16.

Prekybinės paskirties patalpų, esančių degalinių teritorijose

0,4092

0,2728

17.

Religinė

0,0160

0,0107

18.

Specialioji

0,0201

0,0134

19.

Sodų

0,0193

0,0129

 

2 lentelė

Eil.

nr.

NTO, kuriam negalima nustatyti tikslaus ploto, kategorijos

Pastovioji Rinkliavos dedamoji už nekilnojamojo turto objekto vnt., Eur

Kintamoji Rinkliavos dedamoji

Bendro naudojimo konteineris

Individualaus naudojimo konteineris

Eur/objektas

Eur/kg

1.

Kiti objektai, naudojami viešiesiems renginiams, neregistruoti Nekilnojamo turto registre (1 konteineris)

130,00

-

0,0856

2.

Kiti objektai (1 mėnesis)

10,00

5,00

-

______________________________


Vilniaus miesto savivaldybės

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

3 priedas

 

BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ DETALIZAVIMAS, IŠSKIRIANT PASTOVIĄSIAS IR KINTAMĄSIAS SĄNAUDAS

 

Eil. nr.

Sąnaudų sąrašas

Sąnaudos Eur/t

Pastoviosios

Kintamosios*

Iš viso:

1.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo kaina

34,51

7,45

41,96

2.

MBA kaina

12,26

41,28

53,54

3.

Į MBA patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo MKA sąnaudos

4.

DGA aikštelių eksploatavimo sąnaudos

6,44

0,00

6,44

5.

DGA, pavojingų, tekstilės ir kt. atliekų surinkimas

2,05

2,04

4,09

6.

Biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos

0,00

0,00

0,00

7.

Kompostavimo aikštelių eksploatacijos sąnaudos

0,00

0,00

0,00

8.

Kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos

0,00

0,00

0,00

9.

Visuomenės švietimas

0,07

0,00

0,07

10.

Netinkamų eksploatuoti sąvartynų priežiūra

3,00

0,00

3,00

11.

KA tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo, konteinerių aikštelių eksploatacijos sąnaudos

16,56

0,00

16,56

12.

KA tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos

21,40

0,00

21,40

IŠ VISO:

96,29

50,77

147,06

 

* patirtų faktinių sąnaudų išlyginimas, kuris bus taikomas 2020, 2021 ir 2022 metais – 13,43 Eur/t.

 

_________________________


Vilniaus miesto savivaldybės

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

4 priedas

 

(Prašymo L1 forma)

 

________________________________________________________________________________

(rinkliavos mokėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai)

 

 

Savivaldybės įmonei „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“

 

PRAŠYMAS DĖL LENGVATOS TAIKYMO AVARIJOS IR NAUDOJIMO STABDYMO ATVEJU

 

202_  m. __________________ ___d.

Vilnius

 

Pranešu, kad man nuosavybės teise* priklausančiame objekte ________________________________________________________________________________

(nurodyti NTO adresą, paskirtį, unikalų numerį, plotą)

   yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija (negyvenamiesiems statiniams);

   statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis

Prašau taikyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatą – 100 proc. atleidimą nuo pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos dalies nuo mėnesio kurį pateiktas prašymas 1 dienos iki ____________, tačiau ne ilgiau negu iki šių metų gruodžio 31 d.

Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į Komunalinių atliekų turėtojų registrą. Esu informuotas, kad Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ turi teisę patikrinti prašyme pateiktų duomenų teisingumą bei atlikti patikrinimą vietoje.

Pradėjęs naudoti nekilnojamojo turto objektą pagal paskirtį ar juo disponuoti, informuosiu apie tai Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“. Už neteisingų duomenų pateikimą aš mokėsiu perskaičiuotą Rinkliavą bei sudariusius delspinigius.

*Jeigu rinkliavos mokėtojas nėra savininkas, pateikiamas objekto valdymo pagrindą patvirtinantys dokumentai (NTR išrašas, kuriame registruotas juridinis faktas arba nuomos, panaudos sutartis).

 

PRIDEDAMA:

1.      Nurodytas aplinkybes pagrindžiantys dokumentai.

 ________________________________                                 _______________________________

                            (Rinkliavos mokėtojo parašas)                                                                            (vardas, pavardė)**

 

**Jeigu prašymą teikia ne juridinio asmens vadovas, turi būti pridėtas juridinio asmens išduotas įgaliojimas asmeniui.

_____________________


Vilniaus miesto savivaldybės

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

5 priedas

(Prašymo L2 forma)

________________________________________________________________________________

(rinkliavos mokėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai)

 

Savivaldybės įmonei „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“

 

PRAŠYMAS

LENGVATOS TAIKYMO TURTO NENAUDOJIMO ATVEJU

 

202__ m. ___________  __ d.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais,

pranešu, kad man nuosavybės teise* priklausantis nekilnojamojo turto objektas, esantis

________________________________________________________________________________,

                     (nekilnojamojo objekto pavadinimas, adresas, plotas, unikalus numeris)

 

laikotarpiu nuo 2020   m. .................... mėn. iki 2020     m. .................... mėn. yra / bus nenaudojamas

_______________________________________________________________________________.

                     (nurodyti nesinaudojimo nekilnojamuoju turtu priežastį)

Patvirtinu, kad nurodytu laikotarpiu naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės nėra ir nebus perleistos tretiesiems asmenims.

Prašau nurodytam laikotarpiui atleisti mane nuo kintamosios vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo už nurodytą nekilnojamojo turto objektą.

Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui, per 30 kalendorinių dienų įsipareigoju pateikti vieną iš nenaudojimą įrodančius dokumentus:

1.    Viešojo vandens tiekėjo pažymą apie per deklaruojamą laikotarpį sunaudotą vandens kiekį (leidžiamas maksimalus sunaudoto vandens kiekis per metus neturi viršyti 1 m3), jeigu vykdomas viešasis geriamojo vandens tiekimas.

2.    Elektros tiekėjo išduotą pažymą apie per deklaruojamą laikotarpį sunaudotą elektros energiją (leidžiamas maksimalus elektros energijos sunaudojimo dydis per 1 mėn. neturi viršyti 10 kWh), jeigu nėra vykdomas viešasis geriamojo vandens tiekimas.

3.    Kitus dokumentus, objektyviai pagrindžiančius paslaugos teikimo poreikio nebuvimą / nekilnojamojo turto nenaudojimo faktą.

Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į Komunalinių atliekų turėtojų registrą. Esu informuotas, kad Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ turi teisę patikrinti prašyme pateiktų duomenų teisingumą bei atlikti patikrinimą vietoje.

Patvirtinu, jog prašyme nurodytoms aplinkybėms pasikeitus nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų raštu pranešiu apie pasikeitimus.

* Jeigu rinkliavos mokėtojas nėra savininkas, pateikiamas objekto valdymo pagrindą patvirtinantys dokumentai (NTR išrašas, kuriame registruotas juridinis faktas arba nuomos, panaudos sutartis).

 

_______________________________________                               _________________________

(nekilnojamojo turto objekto savininko arba jo įgalioto asmens parašas)**                                                           (vardas, pavardė)** **Jeigu prašymą teikia ne juridinio asmens vadovas, turi būti pridėtas juridinio asmens išduotas įgaliojimas asmeniui.

 

Į pradžią