Paieška

Tik elektroninės paslaugos

Projektų rėmimo konkursai

❯❯❯
 1. Šeimos paramos centrų finansavimo konkursas

 2. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbos slaugant neįgaliuosius asmenis ir senyvo amžiaus žmones jų namuose paslaugas, projektų finansavimo konkursas

 3. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims, projektų finansavimo konkursas

 4. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių laikino apnakvindinimo ir bendrąsias socialines paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, finansavimo konkursas

 5. Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių globos centro funkcijas, atrankos konkursas

 6. Vilniaus miesto sporto klubų projektų įgyvendinimo 2019–2021 metais programos konkursas

 7. Paraiškų priėmimas 2019 m. vaikų vasaros poilsio programų konkursui (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

 8. 2019 metų vaikų vasaros poilsio programų ataskaitų pateikimas

 9. Kultūros rėmimo programų projektų konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

 10. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimas Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms (paraiškų priėmimo terminas baigėsi)

 11. Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkursas (paraiškų priėmimo terminas baigėsi)

 12. Projektų paraiškų priėmimas sociokultūrinėms paslaugoms vyresnio amžiaus asmenims teikti projektų finansavimo konkursui

 13. Vilniaus miesto bendruomenių rėmimo programos projektų konkurso paraiškų ir ataskaitų priėmimas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

 14. Nekomercinių renginių erdvių nuomos konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

 15. Inovacijų Vilniaus miestui skatinimo projekto rėmimo konkursas (paraiškų priėmimas baigėsi)inovacijos inovacijų skatinti skatinimas skatinimo konkursas Vilnius Vilniaus Vilniui konkursas konkurs konkursui

 16. Laikinų Žaliojo tilto meninių, technologinių, mokslinių ir kitų instaliacijų, ekspozicijų, projektų konkursas

 17. „Auksinės mediko širdies“ apdovanojimo kandidatų teikimas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

 18. Hakatonų renginių rėmimo konkurso paraiškų priėmimas (priėmimas baigtas)

 19. Paraiškų priėmimas 2019 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui vyksta

 20. Paraiškų priėmimas organizacijų, dirbančių su jaunimu gatvėje, projektų finansavimo konkursasjaunimas jaunim gatv

 21. Paraiškų priėmimas meno projektų rėmimo programai „Kuriu Vilnių“

 22. Kūno kultūros ir sporto projektai

Socialinės išmokos

❯❯❯
 1. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

 2. Išmokos vaikui skyrimas

 3. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas

 4. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

 5. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

 6. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

 7. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

 8. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

 9. Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims

 10. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

 11. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas

 12. Socialinės paramos mokiniams skyrimas

 13. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 14. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 15. Išmokos už mirusį tikslinės kompensacijos gavėją skyrimas

 16. Išmokos už komunalines paslaugas skyrimas neįgaliesiems, pripažintiems nedarbingais ir auginantiems vaikus

 17. Socialinės pašalpos skyrimas

 18. Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas

 19. Kompensacijų už įvairias paslaugas skyrimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms

 20. Laidojimo pašalpos skyrimas

 21. Paramos skyrimas užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

 22. Laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui skyrimas

 23. Vienkartinės kompensacijos skyrimas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms

 24. Vienkartinės pašalpos skyrimas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir juos laidojantiems asmenims

 25. Vienkartinės pašalpos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas

 26. Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas

 27. Paraiškų kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti priėmimas ir tikrinimas

 28. Pažymos apie paskirtas (nepaskirtas) socialines išmokas išdavimas

Socialinės paslaugos

❯❯❯
 1. Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba jos naikinimo išdavimas

 2. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) be tėvų globos likusiems vaikams nustatymas

 3. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams nustatymas

 4. Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas

 5. Būsto pritaikymas neįgaliesiems

 6. Pareiškimo ir išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos nustatymo tam tikroje srityje teikimas

 7. Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas

 8. Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas (paslauga nebeteikiama)

 9. Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

 10. Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

 11. Asmenų, neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu, nukreipimas į ambulatorinio gydymo įstaigas

 12. Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas (paslauga nebeteikiama)

 13. Periodinės pašalpos skyrimas

 14. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

 15. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas

 16. Transporto paslaugų teikimas

 17. Laikinojo asmens pažymėjimo išdavimas

 18. Pagalbos į namus paslaugų teikimas

 19. Būsto pritaikymas neįgaliems vaikams su sunkia negalia

 20. Savarankiškas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

 21. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

 22. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

 23. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms

 24. Pažymėjimo, suteikiančio teisę važiuoti su 80 procentų nuolaida Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, išdavimas

 25. Sąlyginės pašalpos skyrimas

 26. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinę riziką patiriantiems bei likusiems be tėvų globos vaikams

 27. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

 28. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

 29. Vienkartinės pašalpos skyrimas

 30. Dienos socialinės globos asmens namuose teikimas

 31. Tikslinės pašalpos skyrimas

Teritorijų planavimas; statyba; architektūra

❯❯❯
 1. Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas

 2. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

 3. Pritarimas projektiniams pasiūlymams

 4. Specialiųjų reikalavimų nustatymas

 5. Prašymų įdėti skelbimus apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas www.vilnius.lt svetainėjeskelbimas, skelbimai

 6. Teritorijos detaliojo planavimo sąlygų sąvado išdavimas

 7. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

 8. Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams

 9. Pritarimas lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams

 10. Pritarimas atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams

 11. Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėms

 12. Planavimo sąlygų vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentui (formavimo ir pertvarkymo projektui) rengti išdavimas

 13. Prašymų užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą priėmimas

 14. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas

 15. Pastato kultūrinės vertės nustatymas

 16. Pritarimas kultūros paveldo statinių, objektų ar kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ar apsaugos zonoje, projektinių pasiūlymų, techninių projektų, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams

 17. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas

 18. Pritarimas mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams

 19. Suprojektuotų statinių, kuriems išduotas statybą leidžiantis dokumentas, erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas

 20. Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas

Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama

❯❯❯
 1. Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas (nebeteikiama)nafta, naftos

 2. Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas (nebeteikiama)nafta, naftos

 3. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla papildymas, patikslinimas, dublikatų išdavimas (nebeteikiama)nafta, naftos

 4. Leidimų verstis prekyba naftos produktais galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas įmonės prašymu (nebeteikiama)nafta, naftos

 5. Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų ir licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimas kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metualkoholis, licencija

 6. Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, paviljonuose išdavimasalkoholis, licencija

 7. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas alkoholis, licencija

 8. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas alkoholis, licencija

 9. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimasalkoholis, licencija

 10. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas viešojo maitinimo įmonėse ir parduotuvėse alkoholis, licencija

 11. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymualkoholis, licencija

 12. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimasalkoholis, licencija, vienkartine

 13. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimasrenginiai, renginys

 14. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas tabakas, leidimas

 15. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas tabakas, leidimas

 16. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas tabakas, leidimas

 17. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymutabakas, leidimas

 18. Sutikimų steigti lošimo namus (kazino) Vilniaus mieste išdavimas

 19. Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimas

 20. Prašymų suteikti negyvenamąsias patalpas pagal panaudą ar nuomą nagrinėjimas, teikimas svarstyti

 21. Prašymų nagrinėjimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomininkams norintiems atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar pratęsti rekonstrukciją

 22. Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

 23. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimasreklama, leidimas, reklamos leidimas

 24. E. leidimų įrengti tipinio dydžio ir turinio laikiną nekilnojamojo turto objektų išorinę reklamą išdavimas

 25. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas (nebeteikiama)

 26. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas (nebeteikiama)

 27. Leidimo verstis mažmenine ar didmenine prekyba dujomis patikslinimas, papildymas, panaikinimas, leidimo dublikato išdavimas (nebeteikiama)

 28. Išorinės reklamos vaizdo pakeitimo projektų tikrinimas ir derinimas

 29. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone išdavimas

 30. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas

 31. Finansų departamento balanse apskaitomų negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų dėl leidimo atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimas

 32. Šilumos tiekimo licencijų išdavimas

 33. Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas

 34. Vežėjo nustatytų keleivių vežimo taksi tarifų pranešimų priėmimas

 35. Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimaspavezejimas, pavezejimo, vezti, deklaracija, taksi, keleiviai, keleiviu, uber, bolt, taxi

Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai

❯❯❯
 1. Leidimų kasinėti ir aptverti paraiškų išdavimaskasti

 2. Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimaskasti

 3. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimaskasti

 4. Leidimų kasinėti ir aptverti uždarymaskasti

 5. Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus miesto gatvėse išdavimas

 6. Sutikimų rezervuoti transporto priemonių stovėjimo vietas išdavimas

 7. Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas

 8. Sutartys dėl inžinerinių statinių projektavimo ir / ar statybos

 9. Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas

 10. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimuikirsti, geneti

 11. Leidimų skirti naują kapavietę miesto kapinėse išdavimas

 12. Leidimų palaidoti šeimos kape miesto kapinėse išdavimas

 13. Leidimų pervežti palaikus išdavimas

 14. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų prašymas skirti / keisti bendrojo naudojimo objektų administratorių

 15. Prašymas išbraukti daugiabutį namą iš administruojamų namų sąrašo (JVS/DNSB)

 16. Konsultacijų apie šilumos ir karšto vandens tiekimo, mokesčių už šiluminę energiją ir karštą vandenį nustatymo bei šilumos ūkio atnaujinimo tvarką teikimas

 17. Konsultacijų teikimas apie pastatų, butų ar kitų patalpų centralizuoto šildymo atjungimą vartotojų iniciatyva

 18. Prašymas įtraukti ar išbraukti iš asmenų, pretenduojančių teikti administravimo paslaugas, sąrašo

 19. Prašymas skirti nekilnojamojo turto mokesčio dalį pastatui atnaujinti

 20. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas

 21. Leidimų praplėsti kapavietę miesto kapinėse išdavimas

 22. Rašytinis pritarimas suprojektuotiems statiniams raudonųjų linijų gatvės (kelio apsaugos) zonoje

 23. Leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

Žemės ūkis

❯❯❯
 1. Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio techniką

 2. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas

 3. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas

 4. Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) registracijos liudijimo dublikato išdavimas

 5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinių numerių išdavimas

 6. Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas

 7. Žemės ūkio valdų registravimas / atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre.

 8. Pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą

 9. Ūkininko ūkio registravimas

 10. Ūkininko ūkio perkėlimas iš Vilniaus miesto į kitą rajoną

 11. Ūkininko ūkio išregistravimas

 12. Ūkininko ūkio duomenų keitimas

 13. Prašymų pateikimas įregistruoto ūkininko ūkio pažymėjimui gauti

 14. Konsultavimas žemės ūkio paslaugų teikimo klausimais

 15. Pažymos apie traktoriaus techninius ir eksploatacinius duomenis išdavimas

 16. Pažymų turgavietėms apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomą žemės ūkio ekonominę veiklą užsakymas / išdavimas

 17. Paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas

 18. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas

 19. Paramos paraiškų bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimas